13 octombrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare (PL-x 447/2019) ( rămas pentru votul final ).

Carmen-Ileana Mihălcescu 21. PL-x 447/2019; Proiectul de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare. Are caracter ordinar şi 10 amendamente admise. Prezentarea raportului? Comisia pentru agricultură - domnul Dănuţ Păle.

Dănuţ Păle Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, care a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 2 octombrie 2019. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social; avizul favorabil al Consiliului Legislativ; punctul de vedere al Guvernului, prin care nu susţine adoptarea; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea de prime producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare. Valoarea primei reprezintă contravaloarea în lei a 200 de euro/tonă/10.000 de ouă pentru produsele primare comercializate către unităţile de procesare şi nu poate depăşi 20.000 de euro anual pe beneficiar, contravaloarea în lei a 100 de euro/tonă/10.000 de ouă pentru produsele agricole primare comercializate direct pentru consum, care nu poate depăşi 10.000 de euro anual pe beneficiar. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, s-a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Dezbateri generale. Dacă sunt intervenţii în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt intervenţii. Trecem la dezbaterea proiectului. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 10 sunt obiecţii sau comentarii? Nu sunt. Aprobat. Proiectul merge la votul final.