13 octombrie 2020 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (Pl-x 351/2019) ( rămasă pentru votul final ).

Carmen-Ileana Mihălcescu 25. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; este Pl-x 351/2019; sunt 6 amendamente admise; caracter organic. Prezentarea raportului? Domnul Dănuţ Păle, Comisia pentru agricultură, vă rog.

Dănuţ Păle Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport comun. Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 4 septembrie 2019. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. Comisia pentru administraţie a avizat negativ iniţiativa legislativă. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ. Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 83/29.01.2020, precizează că nu susţine adoptarea propunerii legislative. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, în vederea rezolvării situaţiei juridice a unor terenuri pe care sunt amplasate construcţii ale fostelor cooperative de producţie, ale fostelor asociaţii economice intercooperatiste şi ale fostelor cooperative de consum, precum şi în cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate. În acest sens se propun: abrogarea lit. d) a alin. (3) al art. 24 din lege, în sensul eliminării condiţiei ca terenurile să nu fie în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale pentru a putea fi înscrise în proprietatea actualilor deţinători; modificarea lit. b) a alin. (23) al art. 27 din lege, în sensul includerii în categoria terenurilor pentru care se poate solicita titlul de proprietate de către proprietarii construcţiilor aferente a terenurilor ce se află în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea, se stabileşte ca persoanele care nu au depus cerere în termenul prevăzut de art. IV din Legea nr. 231/2018 să poată adresa o nouă cerere comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a iniţiativei legislative. Membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de lege cu amendamentele admise care sunt redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Florin Roman. Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, doamnă preşedinte. Grupul Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege. Am venit şi cu un amendament la Comisia pentru agricultură, şi le mulţumesc colegilor pentru susţinere. Practic, în zonele necooperativizate, acolo unde oamenii, de regulă, fac hârtii la mână, din moşi-strămoşi, pentru că aşa s-au obişnuit în zona respectivă, au fost puşi în situaţia, în foarte multe judeţe, să nu poată primi titluri de proprietate în baza evidenţelor din registrul agricol sau registrul cadastral, pentru că nu existau ori s-au pierdut diferite documente. Şi astfel am fost în situaţia ca în anumite judeţe să se elibereze titlurile de proprietate, iar în altele nu, urmare a unei interpretări a unei decizii a Înaltei Curţi. Practic, prin acest amendament reuşim să punem în legalitate pe toată lumea. Şi, practic, cei care pot face dovada faptului că au figurat în registrele cadastrale sau agricole pot fi beneficiari ai titlurilor de proprietate. Aici, practic, se rezolvă o problemă pe tot ceea ce înseamnă zone necooperativizate, pe zonă de munte, indiferent de culoarea politică a celor care conduc aceste localităţi, şi pentru asta vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Şi eu vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 6 sunt obiecţii? Nu sunt. Propunerea merge la votul final.