24 iunie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative (PL-x 721/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative; PL-x 721/2018. Comisia juridică şi Comisia... (Domnul deputat Andi-Gabriel Grosaru solicită să ia cuvântul.) Păi, nu, staţi puţin! Numai puţin, domnule Grosaru! Comisia juridică şi Comisia pentru buget. Cine prezintă raportul? Doamnă deputat Aida Căruceru, vă rog, prezentaţi raportul comun al celor două comisii.

Aida-Cristina Căruceru Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 94 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 21 noiembrie 2018. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea prezentului raport preliminar, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social; avizul favorabil al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare; avizul favorabil, cu amendamente admise, al Comisiei pentru industrii şi servicii. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare: eficientizarea mecanismelor de recuperare a creanţelor bugetare faţă de societăţile aflate în stare de insolvenţă; adoptarea unor măsuri menite să evite afectarea mediului concurenţial, prin folosirea procedurilor insolvenţei în mod abuziv de către unii debitori care utilizează mecanismele reglementate de legea insolvenţei, cu scopul de a se sustrage de la plata sumelor datorate bugetului general consolidat; adoptarea de măsuri care să permită conversia, reducerea sau cesiunea creanţelor bugetare, în anumite condiţii, pentru a evita intrarea iminentă în faliment a multor societăţi cu potenţial de viabilizare şi cu consecinţe grave în plan economic şi social. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii sesizate în fond au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. În urma examinării, dezbaterii şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, raportul comun de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative, cu amendamentele admise prezentate în Anexa 1. Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa 2. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Începem dezbateri generale. Domnule Grosaru, la dezbateri generale? Întreb, la dezbateri generale, dacă din partea grupurilor parlamentare doresc să intervină colegii? La dezbateri generale, domnul Grosaru. Vă rog.

Andi-Gabriel Grosaru Bună ziua! Mulţumesc, domnule preşedinte. Este un proiect de lege binevenit. Ştiţi foarte bine că procedura insolvenţei reprezintă un indicator foarte bun cu privire la sănătatea mediului de afaceri în România. Drept urmare, atât timp cât noi, în România, vom avea foarte multe insolvenţe, să ştiţi că mediul de afaceri are de suferit. Ceea ce facem noi - încercăm totuşi să îmbunătăţim cadrul legal, pentru a încuraja societăţile. Dacă acum ceva timp în urmă această procedură era folosită pentru încurajarea societăţilor de a apela la această modalitate şi la această lege pentru a se salva de caz de faliment, acum suntem în situaţia în care acest indicator, acest instrument trebuie definit foarte bine, pentru că, din experienţa anilor în care am activat ca practician în insolvenţă, vă spun că am asistat la foarte multe situaţii în care debitori şi persoane juridice, să spunem, de mai puţină bună-credinţă, apelau la acest mecanism, pentru a eluda plata taxelor la bugetul de stat sau plata creanţelor către diferiţi creditori. Acum, situaţia s-a mai schimbat puţin, din perspectiva acestei legi. Este o particularitate la noi în ţară cu privire la atingerea unui anumit prag de datorii care să poată să te denumească efectiv ca persoană în insolvenţă. La nivel european, Regulamentul european nr. 948 nu prevede o valoare-prag, care este, cum spuneam, o particularitate a legislaţiei româneşti. În acest sens, eu am intervenit cu o serie de amendamente care ar putea să mai îmbunătăţească acest cadru normativ, pe lângă cele care mi-au fost admise. Drept urmare, la momentul în care se vor discuta acestea, am să le susţin, domnule preşedinte, după expirarea timpului pentru dezbateri generale. Vă mulţumesc foarte mult.

Florin Iordache Bun. Întreb liderii de grup dacă mai au colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu. Bun. Avem 6 amendamente respinse. O să vă rog să vă înscrieţi când ajungem la poziţiile respective. Avem 75 de amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Până la poziţia 72? Nu sunt intervenţii. La poziţia 72 avem un amendament respins. Dacă se susţine? Nu se susţine. A, vă rog, domnul Grosaru.

Andi-Gabriel Grosaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Amendamentul se referă la majorarea valorii-prag, la care făceam referire mai devreme. Este vorba despre majorarea de la 40.000 de lei la 52.000 de lei a valorii-prag pentru deschiderea procedurii insolvenţei. Tocmai pentru motivele spuse anterior, şi anume descurajarea debitorilor de a apela în mod abuziv la această procedură de insolvenţă. Şi amendamentul este după cum urmează: "Valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Valoarea-prag este de 52.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat". Acesta este amendamentul, domnule preşedinte.

Florin Iordache Dar acest amendament... Domnule coleg, dumneavoastră aveţi la poziţia 2. Acest amendament este amendamentul domnului Sitterli. Dumneavoastră sunteţi domnul Grosaru.

Andi-Gabriel Grosaru Da, e adevărat.

Florin Iordache Dumneavoastră aveţi la 72 valoarea-prag şi dumneavoastră discutaţi... Dacă vreţi să susţineţi amendamentul de la poziţia 2? Cu 52.000 de lei.

Andi-Gabriel Grosaru Domnule preşedinte, Aţi făcut referire la art. 72. Nu aveam de unde să ştiu la ce marginal vă uitaţi.

Florin Iordache Păi, nu, eu v-am dat cuvântul... Domnule Grosaru, în 4 ani... aţi văzut, dau cuvântul iniţiatorului de amendament. Dumneavoastră aveţi amendament la poziţia 2, da? Acesta cu 40.000. Şi îl voi supune votului, dacă insistaţi. Creşterea de la 40.000 la 52.000. Acesta este amendamentul dumneavoastră. Corect?

Andi-Gabriel Grosaru Da, domnule preşedinte. Mulţumesc.

Florin Iordache Bine. Deci pregătiţi... Stimaţi colegi, Este un amendament respins pe care l-a susţinut domnul Grosaru, la poziţia 72. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) 8 voturi pentru, 151 de voturi împotrivă, 19 abţineri. Amendamentul a fost respins, domnule Grosaru. Mergem mai departe. Vă susţineţi amendamentul următor, la poziţia 143?

Andi-Gabriel Grosaru Da, domnule preşedinte. Este vorba despe art. 143 alin. (1), este la poziţia 3.

Florin Iordache Da, da...

Andi-Gabriel Grosaru Da. Mulţumesc.

Florin Iordache Prezentaţi plusul cu care veniţi dumneavoastră, adică...

Andi-Gabriel Grosaru Da, domnule preşedinte.

Florin Iordache ... daţi citire sintagmei "Pentru datoriile acumulate...". Şi textul curge. Vă rog.

Andi-Gabriel Grosaru Da, este adevărat, domnule preşedinte. Procedura de insolvenţă... şi... Legea prevede două stări, starea de insolvenţă, adică starea de observaţie şi starea de faliment, când se constată că debitorul, practic, nu mai poate să desfăşoare activităţile obiectului de activitate. În perioada de insolvenţă, debitorul poate să acumuleze datorii. Acest amendament pe care l-am formulat dă posibilitatea practicianului în insolvenţă, cel care observă activitatea debitorului în această perioadă, să introducă cereri de executare silită pentru datoriile care au mai mult de 60 de zile în cadrul procedurii. Şi tot acest amendament stabileşte competenţa judecării cererilor de executare silită în favoarea judecătorului sindic. Pentru că ştiţi foarte bine, competenţa judecării cererilor de executare silită revine judecătoriei de pe raza căreia debitoarea îşi are sediul principal. Drept urmare, am dat şi această posibilitate, judecătorului sindic, să judece aceste cereri de executare silită, pentru că el este singurul în măsură şi are radiografia totală asupra procedurii de insolvenţă. Drept urmare, amendamentul este după cum urmează: "Pentru datoriile..." - deci, pe lângă textul de la alin. (1), aşa cum a venit de la Senat. "Pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de insolvenţă care au vechime mai mare de 60 de zile, se poate începe executarea silită în cadrul procedurii insolvenţei de către practicianul în insolvenţă. Competenţa judecării contestaţiilor la executare revine judecătorului sindic". Acesta este amendamentul.

Florin Iordache Bun.

Andi-Gabriel Grosaru Domnule preşedinte, Vă rog...

Florin Iordache Voi supune votului amendamentul respins. Să înceapă votul. Amendament respins, repet. (Vot electronic la distanţă.)

Andi-Gabriel Grosaru Mulţumesc foarte mult.

Florin Iordache Vă mulţumesc şi eu. Rezultatul votului - 12 voturi pentru, 173 de voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost respins. Amendamentul de la poziţia 6. Domnule Cupşa, vă rog. Domnule Cupşa, înţeleg că vreţi să vă susţineţi amendamentul respins de la 3 1 . Vă rog.

Ioan Cupşa Mulţumesc.

Florin Iordache ... la 264, da.

Ioan Cupşa Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Susţin amendamentul de la poziţia 6 - amendamente respinse. Aşa cum am discutat cu liderii, acest amendament este unul care trebuie votat şi îl susţin ca atare. Vă citesc aşa cum arată amendamentul care a fost adoptat. "Cesionarul creanţei bugetare preia, ca urmare a cesiunii de creanţă, toate drepturile şi garanţiile creditorului bugetar - şi, atenţie, urmează teza finală - "...cu excepţia rangului de prioritate conferit de caracterul bugetar al creanţei". Propunerea noastră este ca această ultimă teză - "cu excepţia rangului de prioritate conferit de caracterul bugetar al creanţei" să dispară. Şi, drept urmare, vă solicit să votaţi acest amendament de la amendamente respinse. Scopul ultim al acestei legi, al Legii nr. 85/2014 care priveşte insolvenţa, este acela de a însănătoşi viaţa economică. Însănătoşirea vieţii economice se face prin două modalităţi: se acoperă pasivul debitorului aflat în insolvenţă, aşa cum se dă o şansă aceluiaşi debitor, acolo unde este cazul, să supravieţuiască, să iasă din această procedură şi să rămână activ în viaţa economică a noastră, a tuturor. Statul este titularul acestei creanţe bugetare. Statul are un rang de preferinţă. Rangul de preferinţă dacă se pierde, această creanţă se transformă într-una chirografară, nu mai există interes pentru cesiunea de creanţă. Drept urmare, neexistând interes pentru cesiunea de creanţă, nimeni nu "va cumpăra" această creanţă, iar statul va rămâne cu respectiva sumă, e posibil, niciodată încasată. Vă rog să votaţi. Subliniez încă o dată, sensul este acela ca cesionarul, cel care preia această creanţă, să păstreze, pe lângă dreptul în sine pe care îl dobândeşte, toate garanţiile, indiferent cum acestea se numesc, una dintre garanţii fiind acest... sui-generis, fiind rangul prioritar. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Invit liderii grupurilor să recomande colegilor. Grupul PSD.

Alfred - Robert Simonis Grupul PSD va vota pentru acest amendament.

Florin Iordache Mulţumesc. PNL? Domnule Roman? Bănuiesc că susţineţi, nu? Colegul dumneavoastră l-a...

Florin-Claudiu Roman Susţinem, domnule preşedinte.

Florin Iordache Mulţumesc. USR?

Bogdan-Ionel Rodeanu Grupul USR susţine acest amendament.

Florin Iordache Vă mulţumesc. PMP?

Emil-Marius Paşcan Grupul PMP va vota pentru acest amendament.

Florin Iordache Mulţumesc. Şi UDMR?

Zacharie Benedek Grupul UDMR va susţine acest amendament.

Florin Iordache Domnule Varujan Pambuccian, vreţi să interveniţi? Vă rog.

Varujan Pambuccian Grupul minorităţilor va vota pentru acest amendament.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Am finalizat. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Întreb, există vreun lider de grup care recomandă altfel decât susţinerea? Nu. Deci este consens. Mulţumesc. Amendamentul a fost admis. Am finalizat. Rămâne la votul final. Înţeleg că se doreşte o intervenţie pe procedură. Domnule Stelian, vă rog. Înţeleg că doriţi să interveniţi pe procedură.

Stelian-Cristian Ion Vă mulţumesc frumos.

Florin Iordache Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Am solicitarea următoare. Să reparăm viciul de procedură de la punctul anterior. Este vorba despre PL-x 244/2018. În momentul în care mi-aţi dat cuvântul, am spus foarte clar că voi susţine şi amendamentul. În finalul pledoariei mele, am adus argumente în favoarea amendamentului. Rugămintea este să supuneţi votului amendamentul de la PL-x 244. Este un singur amendament şi el se referă la eliminarea din textul acestui proiect a părţii legate de lucrările hidrotehnice. Restul, legate de autostrăzi, de gaze şi de alte lucrări, rămân în textul legii. Am solicitat doar eliminarea... pentru a proteja aceste râuri şi pentru a se face lucrările în conformitate cu acordurile de mediu eliberate de autorităţi. Acesta e singurul sens pe care insistăm. Şi vă rog mult să supuneţi votului acest amendament. Mulţumesc mult.

Florin Iordache Deci, haideţi să ne înţelegem foarte clar. Deci, domnule coleg, vedeţi că la fiecare dintre amendamente, atunci când doresc colegii să intervină, le dau cuvântul. La acel amendament, al dumneavoastră, reţineţi, am secretarii, colegii mei, într-o parte şi alta, v-am întrebat, unde vreţi să interveniţi? După care am pus întrebarea, se doreşte să se susţină amendamentul? Şi nici pe ecran, şi nici liderul dumneavoastră... nu mi-a spus nimeni că doreşte cineva să susţină acel amendament. Şi atunci, am mers mai departe. Punct. Nu ne putem întoarce la cineva care nu a reuşit să susţină un amendament. Mulţumesc. În încheiere, la acest proiect, Guvernul. La acest proiect cu insolvenţa, doamna secretar de stat Barac, vă rog, o scurtă intervenţie.

Florin Iordache Vă mulţumesc.