18 iunie 2020 – Prevederile din Legea pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 396/2019, L489/2019) referitoare la indemnizaţia pentru limită de vârstă prevăzută de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor; ( rămasă pentru votul final );

Ion-Marcel Ciolacu 8. Prevederile din Legea pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 396/2019, L489/2019) referitoare la indemnizaţia pentru limită de vârstă prevăzută de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. Raportul Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Pentru prezentare, dau cuvântul domnului deputat Valeriu Steriu, din partea Comisiei pentru statut.

Valeriu-Andrei Steriu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra prevederilor art. 134 1 alin. (3) lit. f) din Legea pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor a fost sesizată spre dezbaterea în fond a prevederilor din Legea pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare instituirea taxei pe veniturile din indemnizaţiile pentru limită de vârstă obţinute de foştii deputaţi şi senatori. Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au avizat favorabil proiectul de lege. Membrii comisiei au examinat prevederile art. 134 1 alin. (3) lit. f) din Legea pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, menţionate mai sus, în şedinţa online din 18 iunie 2020, la lucrările comisiei fiind prezenţi 10 membri din totalul de 11. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului, spre dezbatere şi adoptare, prevederile art. 134 1 alin. (3), lit. f) din Legea pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în forma propusă de iniţiatori. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul la dezbateri? Pe procedură. Vă rog, domnule Andronache. Pe urmă, domnul preşedinte Barna.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Pentru că a fost contestată procedura, mi se pare absolut normal să iau cuvântul şi să lămuresc această chestiune, mai ales că ni s-a indicat în mod expres, de către Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 153/2020, calea de urmat. Dar, până la momentul respectiv, cu privire la procedura întoarcerii unei legi la prima Cameră sesizată, site-ul Senatului are procedura legislativă detaliată şi o să-mi permit să citesc prima dată de pe site-ul Senatului, care spune aşa. "După adoptarea sau respingerea de către prima Cameră sesizată, proiectul de lege se trimite celeilalte Camere, care va decide definitiv. De la această regulă stabilită de art. 75 alin. (2), este stabilită o excepţie. Astfel, potrivit art. 75 alin. (4) şi alin. (5) din Constituţie, în cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care potrivit Constituţiei intră în competenţa decizională a primei Camere sesizate, prevederea este definitiv adoptată, dacă şi cea de-a doua Cameră este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă legea se întoarce la prima Cameră sesizată, care va decide definitiv în procedură de urgenţă". Asta scrie pe site-ul Senatului. Însă suntem într-o situaţie specială. Şi cu privire la această situaţie specială, domnule preşedinte, o să vă rog să-mi daţi voie să citez din Decizia Curţii Constituţionale nr. 153/2020, care se referă exact la aceeaşi chestiune reglementată, cu privire la pensii, ca urmare a legii adoptate anterior, unde Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a contestat exact acest lucru - că reglementarea referitoare la statutul deputaţilor şi al senatorilor nu a fost adoptată de plenul comun. Curtea s-a pronunţat pe această chestiune. Şi este bine să cităm întru totul din această decizie, pentru a lămuri definitiv această problemă şi să fim de acord cu toţii că procedăm conform deciziei Curţii. De aceea, am nevoie de puţin mai mult timp şi vă rog să-mi lăsaţi timpul necesar, fiind pe procedură, să dau citire tuturor motivelor expuse în această decizie, astfel încât să fim pe deplin lămuriţi. Nu durează mai mult de 5 minute. Deci suntem la Capitolul 2 din această decizie, Decizia nr. 153/2020 - "Criticile de neconstituţionalitate referitoare la nerespectarea procedurii parlamentare de adoptare a legilor". Respectiv... "Susţinerile privind încălcarea dispoziţiilor art. 65 alin. (2) lit. j) şi art. 75 alin. (1) cu referire la art. 73 alin. (3) lit. l) din Constituţie, în ceea ce priveşte dispoziţiile vizând statutul deputaţilor şi senatorilor şi cele referitoare la statutul judecătorilor şi procurorilor". "Curtea Constituţională - arată la paragraful 69 - a statuat că, în urma revizuirii Constituţiei din anul 2003, procedura de adoptare a legilor organice şi ordinare s-a modificat în mod radical, în sensul că fiecare Cameră a Parlamentului a fost înzestrată cu o anumită competenţă, iar sesizarea Camerelor a fost supusă unui regim constituţional strict reglementat de art. 75 din Constituţie". Practic, s-a conceptualizat noţiunea de Cameră de reflecţie şi cea de Cameră decizională, tipologii de Camere expres calificate ca atare prin Constituţie, în funcţie de domeniul de reglementare." La paragraful 70 se spun următoarele - "Desigur că pot exista reglementări care să privească mai multe domenii, sens în care Curtea Constituţională a reţinut că în ceea ce priveşte competenţa de a dezbate şi a adopta proiectele de lege şi propunerile legislative, potrivit dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Constituţie... acestea stabilesc calitatea de primă Cameră sesizată, respectiv Cameră decizională, în funcţie de materia de reglementare care face obiectul legiferării". În practică se pot ivi situaţii în care unul şi acelaşi act normativ - şi suntem în această situaţie - să cuprindă dispoziţii care aparţin mai multor domenii de reglementare, care intră în competenţa decizională a ambelor Camere. Pentru astfel de situaţii, sunt aplicabile dispoziţiile art. 75 alin. (4) şi alin. (5) din Constituţie". Întrucât criteriile de partajare a competenţelor celor două Camere, precum şi modalitatea de soluţionare a unor eventuale conflicte de competenţe sunt strict prevăzute în Legea fundamentală, fiecare Cameră a Parlamentului este obligată să aplice întocmai dispoziţiile art. 75 din Constituţie. Aplicând aceste considerente de principiu... Curtea reţine că reglementarea drepturilor magistraţilor, între care şi dreptul la pensie, priveşte statutul profesiilor respective. Iar în acest sens Curtea a reţinut că ele se subsumează... art. 73 alin. (3) lit. l) din Constituţie, acest din urmă text constituţional cuprinzând toată sfera de reglementare a relaţiilor sociale privitoare la justiţie. Or, nu este de conceput ca unele elemente ce ţin de statutul judecătorilor să fie reglementate printr-o lege organică adoptată de Senat în calitate de Cameră decizională, iar altele de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională". Şi acum ajungem la paragraful 72, referitor la statutul deputaţilor şi al senatorilor. "Tot astfel, câtă vreme prin legea criticată sunt modificate şi dispoziţii ale Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, prin dezbaterea separată în Senat şi, respectiv, în Camera Deputaţilor, au fost încălcate dispoziţiile art. 65 alin. (2) lit. j) din Constituţie, care impun ca stabilirea statutului... stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi... să se facă în şedinţă comună a Camerelor Parlamentului. În acest sens, Curtea Constituţională s-a mai pronunţat, reţinând următoarele: «...Curtea constată că aceasta priveşte statutul deputaţilor şi senatorilor, domeniu de reglementare care, potrivit art. 73 alin. (3) lit. c) din Constituţie, este rezervat legii organice, iar adoptarea unei asemenea legi... se face în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului, conform art. 65 alin. (2) lit. j) din Constituţie»". Concluzia - Paragraful 73 din Decizia pe care am citat-o mai devreme. "Faţă de considerentele enunţate, Curtea constată că sunt întemeiate criticile referitoare la nerespectarea ordinii de sesizare a Camerelor Parlamentului cu privire la modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi nerespectarea obligaţiei de a dezbate reglementările privitoare la drepturile deputaţilor şi ale senatorilor în şedinţa comună a celor două Camere...". Stimaţi colegi, Stimate colege, Curtea a venit şi a spus foarte clar prin această decizie, Decizia nr. 153/2020, că reglementările care fac referire la statutul deputaţilor şi senatorilor, numai acele reglementări trebuie adoptate într-o şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. În ce situaţie suntem? Suntem exact în această situaţie. Ca atare, eu vă fac o sugestie. Nu este neapărat obligatorie. Dar sugestia mea este ca în raport să se specifice că, prin adoptarea acestui paragraf care a fost discutat în Comisia pentru statut, se respectă Decizia Curţii Constituţionale nr. 153/2020. Şi, aşa cum am spus şi prima dată, tocmai prin procedura pe care o aplicăm acum respectăm deciziile Curţii Constituţionale, respectăm art. 75 din Constituţie şi, pe cale de consecinţă, procedura este şi regulamentară, şi constituţională. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Domnule deputat, vă mulţumesc pentru lămuriri. Am o sesizare şi eu. Dacă rămâneţi, după program, vreau să o depun împotriva domnului Orban, cu starea asta de alertă, să vă aruncaţi un ochi pe ea, să nu fi greşit ceva. Domnule preşedinte Barna, vă rog. Vă mulţumesc anticipat, domnule Andronache.

Ilie Dan Barna Domnule preşedinte, USR luptă pentru desfiinţarea... sau, mă rog... s-a ajuns la impozitarea pensiilor speciale, de patru ani. Dumneavoastră, în tot acest timp, aţi făcut diverse variante de simulacru de rezolvare a problemei. Unde suntem astăzi? S-a adoptat ieri o lege pentru impozitarea pensiilor speciale. A trecut de Camera Deputaţilor, trecuse de Senat, şi-a încheiat procedura parlamentară. Pleacă la promulgare la preşedinte. Ceea ce se întâmplă astăzi, ceea ce faceţi dumneavoastră astăzi, prin această prevedere - pentru că nu apare nicăieri că ar fi o lege, dar să spunem că are natură de lege - prin această prevedere... este exact ca într-un film de Sergiu Nicolaescu, unde băgaţi un pachet de dinamită la temelia constituţională a acestei legi, asigurându-vă că, respectiv Curtea Constituţională va respinge această lege, şi în felul acesta se creează un cârlig foarte puternic - pentru că l-am ascultat pe domnul Andronache, i-am auzit argumentele - dar, în realitate, Curtea Constituţională a fost consecventă în interpretarea că dacă avem situaţii de suprapunere legislativă, aceea este o situaţie de neconstituţionalitate. Soluţia care ar fi existat şi care ar fi putut fi aplicată... da, într-adevăr, pentru deputaţi şi senatori trebuie o reglementare de plen comun, numai că această reglementare trebuia într-o lege distinctă, nu în Legea aceasta nr. 396, de ieri. Practic noi, ieri, am încheiat Legea nr. 396, şi-a încheiat procedura parlamentară, acum venim şi îi mai agăţăm nişte "zurgălăi" pe care Curtea Constituţională să-i observe, şi în felul acesta ne asigurăm încă de acum că tot demersul, toată bucuria de ieri a cetăţenilor, de fapt se va întoarce de la Curtea Constituţională. Şi fiecare demers de genul acesta - pentru că asta este ironia, spunem... "lasă, că o reparăm peste o lună, că ne mai zice Curtea un pic şi peste o lună mai tragem o dată..." - fiecare demers, prin care Curtea Constituţională are ocazia să respingă eliminarea sau să aprobe impozitarea pensiilor speciale, nu face decât să crească frustrarea şi revolta cetăţenilor şi să-i facă să înţeleagă că Parlamentul şi clasa politică de fapt nu vrea soluţionarea acestei probleme. Aici suntem astăzi! Şi închei foarte simplu, pentru că până la urmă suntem la un pariu de argumente juridice. Dumneavoastră spuneţi că devine mai constituţională cu această reglementare, noi spunem că această reglementare pur şi simplu "dinamitează" orice credibilitate de constituţionalitate a legii. Şi atunci, domnule Simonis, domnule Orban, domnule Ciolacu, dacă Curtea Constituţională va respinge, pe acest temei, acest demers legislativ, aştept demisia dumneavoastră! Simplu, democratic, corect! Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Eu zic la următoarea şedinţă să băgăm şi "Fără penali în funcţii publice", să vedem dacă e constituţional sau nu şi o aştept şi eu pe-a dumneavoastră! (Vociferări.) Şi o aştept şi eu pe-a dumneavoastră pe urmă! Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman O idee bună, domnule preşedinte! Poate rezolvăm şi treaba asta, pentru că văd că unii doar o clamează, dar nu reuşesc s-o ducă până la capăt! De gândit! Bună idee, oricum! Mă aşteptam ca domnul Barna să-i mulţumească colegului meu jurist, Gabriel Andronache, pentru pledoaria gratuită făcută de la tribuna Parlamentului. Colegul meu a citat doar din decizii ale Curţii Constituţionale. Eu înţeleg că "Fără penali în funcţii publice" înseamnă, în primul rând, să respecţi Constituţia, legile ţării, să respecţi CCR şi deciziile CCR. Văd că ce e scris alb pe negru nu mai e clar, dar aşa e când politica e mai importantă decât argumentele. Astăzi, stimaţi colegi, asistăm la un moment istoric, pentru că noi ne-am întors faţa spre popor, am auzit vocea poporului, care ne-a spus: "Tăiaţi pensiile speciale!". Prin liderii de grup de la PNL şi PSD, susţinuţi de toate partidele politice, am dus această voce în lege, printr-un amendament, iar astăzi închidem un proces început ieri, prin care impozităm şi pensiile parlamentarilor sau taxăm pensiile parlamentarilor, mai corect spus, cu 85%, ceea ce înseamnă dreptate socială. Ca să înţeleagă toată lumea, cu tot respectul faţă de colegii de la USR, dacă dânşii ar fi votat "împotrivă" sau "abţinere", ieri, în comisie, dacă dânşii ar fi votat "abţinere" sau "împotrivă", ieri, în plen, discursul domnului Barna, de astăzi, era deplin justificat. Am uitat de Comisia pentru statut! Dar, atât timp cât parlamentarii USR au votat ieri pentru impozitare, în comisie, în plen şi la comisia de astăzi, dânşii, practic, şi-au asumat acest demers politic. Pe de altă parte, m-am uitat ieri, după şedinţa de plen, cum reprezentanţii USR au umplut, practic, mediul online că: "Ura, victorie, nu mai sunt pensii speciale...!" şi e reuşita Domniilor Lor. Bun, acum, dincolo de faptul că a fura munca altora, e urât... e urât să furi munca altora... trebuia măcar să fii corect! Astăzi, practic, aţi revenit la aceeaşi retorică, în care veniţi şi spuneţi: "Era mai bună abrogarea!". Sigur, susţinem şi treaba asta! V-am spus de la bun început că votez orice proiect de lege de impozitare şi de abrogare, atât timp cât este constituţional! Numai că, dacă făceam ceea ce ne cerea domnul Barna, astăzi, practic blocam ceea ce ieri am decis în unanimitate, pentru că v-a explicat domnul Andronache că astăzi trebuia să intervenim în şedinţă comună pe Statutul senatorilor şi deputaţilor. (Vociferări.) Domnule coleg, Aţi bătut câmpii destul! Sunteţi, din păcate, un ageamiu şi un manipulator care n-aţi înţeles nimic! Vă spun doar atât. Astăzi, ca urmare a amendamentului depus de PNL şi PSD, nu mai avem pensii speciale, aşa cum erau înainte, pentru parlamentari, ci vom avea pensii speciale impozitate cu 85%! Dacă asta vă deranjează, aveţi curajul, ieşiţi în faţa românilor, spuneţi că voi militaţi pentru pensii speciale, aşa cum aţi votat pentru Curtea de Conturi, şi atunci sunteţi cu adevărat îndreptăţiţi să spuneţi: "Voi sunteţi mai morali decât alţii!". Până atunci, vă rog frumos să nu fiţi ipocriţi şi să nu minţiţi oamenii! Pentru că votul rămâne, votul există şi, îmi pare rău, aţi căzut şi astăzi între scaune. Poate atunci când se face apel la responsabilitate politică noi înţelegem. În cazul dumneavoastră cred că trebuie să facă apel la maturitate politică! Doamne ajută!

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. (Domnul deputat Liviu-Ionuţ Moşteanu solicită să ia cuvântul.) Nu v-a pronunţat numele! (Vociferări.) Nu v-a pronunţat numele! Am încheiat dezbaterile. Vă rog să vă pregătiţi pentru... A, doriţi?

Liviu-Ionuţ Moşteanu Domnul Roman m-a jignit...

Ion-Marcel Ciolacu Domnule deputat, vă rog frumos, nu v-am dat cuvântul! (Vociferări.) Domnule deputat... Vă rog, tăiaţi microfonul! (I se opreşte microfonul.) Domnul Simonis şi apoi domnul secretar al Senatului, de la USR. Şi am încheiat dezbaterile.

Alfred - Robert Simonis Mulţumesc, domnule preşedinte. Practic, astăzi, după ce în ultima lună şi jumătate, la iniţiativa Partidului Social Democrat, am avut mai multe întâlniri cu toţi liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor, pentru a identifica mecanismele constituţionale de diminuare, impozitare drastică a pensiilor speciale, ieri, în Camera Deputaţilor, am votat impozitarea acestor pensii cu 85%, cu voturile tuturor grupurilor parlamentare, inclusiv cu voturile USR, astăzi, în Comisia pentru statut, în unanimitate de voturi, am dat un raport pentru a impozita şi pensiile parlamentarilor, nu doar celelalte pensii, cu toate voturile, deci în unanimitate, inclusiv cu voturile USR, şi astăzi avem în faţă un proiect care în câteva minute poate fi votat, prin care toate pensiile speciale din România vor fi impozitate cu 85%. Spunea un domn care vorbea mai devreme că sub această lege este un pachet de dinamită. Oameni buni, aţi spus-o dumneavoastră, pentru că aţi votat ieri, în plenul Camerei Deputaţilor, aţi votat astăzi în Comisia pentru statut şi am impresia că veţi vota şi astăzi această lege, pe care nu v-o doriţi, pe care aţi încercat s-o retrimiteţi comisiei, pentru că, de fapt, vă e teamă să vă asumaţi în faţa publicului faptul că nu doriţi impozitarea pensiilor parlamentarilor, altfel nu-mi explic. Spunea acelaşi domn că nimeni din România nu crede că USR susţine pensiile speciale. Domnilor, nici eu n-am crezut asta! Dar după zilele astea, de ieri şi de astăzi, în care ba votaţi, ba nu votaţi, ba spuneţi că-i bine, ba vă răzgândiţi şi cereţi retragerea de pe ordinea de zi a proiectului prin care se impozitează pensiile parlamentarilor, nu pot să cred decât faptul că vă doriţi în continuare ca singurii oameni din România care să beneficieze de pensii speciale neimpozitate să fie parlamentarii, că altfel nu înţeleg! ( Vociferări.)

Ion-Marcel Ciolacu Domnule secretar?