18 decembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PL-x 585/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 9. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; PL-x 585/2019. Din partea comisiilor sesizate în fond are cuvântul tot domnul preşedinte Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii. (Vociferări.) A, e doamna Fădor. Cine e? A, domnul deputat, vă rog. Atât din partea Comisiei pentru administraţie, cât şi a Comisiei juridice, da? Vă rog, domnule deputat.

Răzvan-Ion Ursu Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 22 din Legea nr. 10/1995, în sensul că investitorii, persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii la construcţiile existente în sensul legii, au obligaţia de a realiza reţelele edilitare aferente, anterior emiterii autorizaţiei de construire. De asemenea, se prevede ca operatorii serviciilor de utilităţi publice să aibă obligaţia de a obţine autorizaţia de construire. Execuţia lucrărilor de racordare se face în baza contractelor de execuţie încheiate cu constructorii atestaţi şi se realizează în termenele prevăzute în contractul de racordare. Totodată, prin iniţiativa legislativă, se propune completarea art. 7 din Legea nr. 50/1991, în sensul ca autorizaţia de construire să se emită numai după realizarea drumurilor la strat de uzură. Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au dezbătut proiectul de lege în şedinţa comună din 17 decembrie 2019. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiilor reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise prevăzute în Anexa nr. 1 şi amendamente respinse, prevăzute în Anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Ursu Răzvan-Ion? Aţi vorbit. (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) Domnule Roman, doriţi? La dezbateri, da? Sau procedură? Ce?

Florin-Claudiu Roman Ca iniţiator.

Ion-Marcel Ciolacu Iniţiator? Am zis de la început, domnule Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Practic, prin această lege continuăm ceea ce am început cu Legea debirocratizării, unde simplificăm procedurile de autorizare. Preluăm practic normele de aplicare pentru funcţionarea în bune condiţii, de la 1 ianuarie 2020, a Comisiei de Acord Unic şi practic rezolvăm şi acea problemă, în sensul că branşamentele trebuie să fie în acelaşi timp gata cu bunul cumpărat de către un cumpărător de bună-credinţă, iar atunci când se face o stradă se lucrează aşa cum trebuie, mai întâi se fac branşamentele, se introduc reţelele de utilităţi, se pune stratul de uzură, şi apoi se eliberează autorizaţia de construire. Mulţumesc colegilor cu care am lucrat pe acest proiect şi în special deputatului Ursu. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Dacă nu mai sunt intervenţii. Dacă la titlu...? (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) A, vă rog. La amendamente admise sau respinse?

Stelian-Cristian Ion ... pentru dezbateri generale.

Ion-Marcel Ciolacu Da, domnule... Nu v-am văzut, m-am uitat. Sunteţi foarte...

Stelian-Cristian Ion Proiectul a pornit ca o iniţiativă foarte bună pentru debirocratizare. Problema este că la partea sancţionatorie s-a umblat foarte mult şi s-au micşorat drastic nişte sancţiuni, ceea ce poate crea mari probleme pe viitor. Să construieşti fără autorizaţie, să încalci o autorizaţie de construire şi să fii sancţionat cu o amendă foarte mică - unele amenzi au scăzut de 10 ori - este o chestiune inacceptabilă. De aceea, votul nostru va fi abţinere, pentru că proiectul are o parte bună, dar pe partea sancţionatorie va putea genera un val de indisciplină în construcţii, care este absolut inacceptabil. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc mult. (Domnul deputat Răzvan-Ion Ursu solicită să ia cuvântul.) La amendamente admise? La care? De la 1 la 10? De la 10 la 20? Marginal 10. Vă rog.

Răzvan-Ion Ursu Comisia propune eliminarea amendamentului admis de la nr. crt. 10 din raportul comun deoarece este dublă reglementare. Şi, cu permisiunea dumneavoastră, o să-l şi citesc.

Ion-Marcel Ciolacu Păi, citiţi, că trebuie supus votului.

Răzvan-Ion Ursu "La art. 36 pct. III, după lit. j) se introduce o nouă literă, lit. k), cu următorul cuprins: «k) executarea unei construcţii noi, a unei intervenţii la o construcţie existentă, precum şi desfiinţarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la documentaţia de execuţie»".

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog frumos să vă duceţi şi la ceilalţi lideri, până supun votului. Nu e de tehnică legislativă. Bun. Supun votului dumneavoastră amendamentul. 219 voturi pentru, două abţineri. Amendamentul a fost modificat. De la 10 la 20? De la 20 la 31? Dacă la respinse? De la 1 la 10? De la 10 la 11? Nu. Proiectul rămâne la votul final.