10 septembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (PL-x 576/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 11, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, PL-x 576/2018; este un raport fără amendamente. Din partea Guvernului? Reprezentantul Guvernului? Vă rog, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Din partea comisiilor, prezentarea raportului comun? Vă rog, aveţi cuvântul.

Dănuţ Păle Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, transmis cu adresa PL-x 576 din 22 octombrie 2018, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr. 4c-13/919/2018, respectiv la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, sub nr. 4c-5/604/2018. Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 17 octombrie 2018. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea facilitării procesului de transformare a societăţilor agricole în formele societare prevăzute de Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, prin Avizul nr. 654 din 4 iulie 2018. Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de lege, conform Hotărârii nr. 711 din 14 iunie 2018. În conformitate cu prevederile art. 61 şi ale art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege sus-menţionat în şedinţe separate. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 18 decembrie 2018. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la şedinţă conform listei de prezenţă. Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege sus-menţionat în şedinţa din 4 decembrie 2018. La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi conform listei de prezenţă. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, în forma prezentată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Domnul Vasile Gudu, PNL. Vă rog.

Vasile Gudu Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Reglementarea procesului de transformare a societăţilor agricole, precum şi mecanismele acestuia trebuiau reglementate de lege şi nu oricum, ci clar şi explicit, întrucât forma actuală a legii nu conţine reguli specifice realizării practice a acţiunilor pentru transformarea societăţilor agricole. Asistăm aşadar la anularea unui blocaj legislativ prin introducerea prevederilor ce fac obiectul prezentului proiect de lege, cum ar fi cele referitoare la reorganizarea prin transformare, concomitent cu înfiinţarea societăţii, precum şi cele care se referă la documentele şi procedurile necesare. Sperăm că cele aprobate pentru completarea legislaţiei vor contribui într-adevăr la încurajarea spiritului antreprenorial şi la o reală dezvoltare a societăţii noastre. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect legislativ. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Stelian Ion.

Stelian-Cristian Ion Solicitare scurtă, pe procedură. Ştiu că am muncit şi de data aceasta până la epuizare, aproape o oră, astăzi, însă eu vă solicit prelungirea programului de lucru pentru a discuta inclusiv punctul 38 de pe ordinea de zi, astfel încât să luăm în discuţie şi chestiunea colegului nostru care a primit acea condamnare penală definitivă. (Vociferări.) Aţi spus că nu e o problemă pe fond, e o problemă doar de ordine de zi. Haideţi să rezolvăm această problemă!

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. O să supun votului dumneavoastră prelungirea programului de lucru, dar nu înainte de a chema liderii de grup la prezidiu. (Consultări.) Vot, vă rog. Propunerea a fost respinsă cu 57 de voturi pentru, 65 de voturi împotrivă. N-am terminat... staţi un pic, staţi puţin, unde vă duceţi? La poziţia 11 am raport fără amendamente. Am avut prezentarea raportului. La dezbateri generale a intervenit domnul de la USR pentru prelungirea programului. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nu sunt amendamente, iar proiectul de lege rămâne la votul final, ca să termin şi punctul 11. Închid aici prima parte a şedinţei de astăzi. Vă mulţumesc. Vă doresc o seară bună! Tacitele le fac mâine. Vă rog.