10 septembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligaţii (PL-x 639/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 7, Proiectul de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligaţii, PL-x 639/2018, are un caracter ordinar şi avem 3 amendamente admise. Din partea comisiilor sesizate în fond, prezentarea raportului comun?

Dănuţ Păle Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport comun. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligaţii fiscale. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 24 octombrie 2018. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare exonerarea de la plata sumelor stabilite ca debite şi accesorii aferente diferenţelor neachitate ca urmare a neacordării subvenţiilor pentru decontarea energiei electrice destinate irigaţiilor pentru anul 2009. În urma examinării Proiectului de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligaţii fiscale şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare, cu amendamentul prezentat în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Mulţumesc. La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Dezbaterea proiectului de lege. Dacă la nr. crt. 1 sunt observaţii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 2. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 3. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul de lege merge la votul final.