25 iunie 2019 – Reexaminarea Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.790 din 5 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1086 din 21 decembrie 2018 (PL-x 483/2018/2019). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 8 1 . Reexaminarea Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 790 din 5 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1086 din 21 decembrie 2018; PL-x 483/2018/2019. Ne aflăm în procedură de urgenţă şi are caracter organic; de asemenea, 133 de amendamente admise. Din partea Guvernului? Vă rog, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Din partea comisiei, pentru prezentarea raportului? Vă rog. Raportul... Domnul Varga, vă rog.

Vasile Varga Cele două comisii au fost sesizate spre reexaminare cu acest proiect de lege, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 790 din 5 decembrie 2018. Legea are ca obiect de reglementare instituirea sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, urmând a fi abrogată actuala reglementare în domeniu, respectiv Legea nr. 656/2002. Legea transpune Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei. De asemenea, legea transpune Directiva (UE) 2016/2258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind combaterea spălării banilor. Practic, această lege a fost adoptată de Parlamentul României, la data de 24 octombrie 2018. 90 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi Grupului parlamentar al Partidului Uniunea Salvaţi România şi un deputat neafiliat au formulat, la 30 octombrie 2018, o sesizare de neconstituţionalitate asupra legii. Prin Decizia nr. 790/2018, Curtea Constituţională, examinând criticile de neconstituţionalitate formulate de autorii obiecţiei de neconstituţionalitate, a admis parţial obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma "cu excepţia organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale" din cuprinsul art. 4 alin. (2) lit. c) şi art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor este neconstituţională. Analizând critica de neconstituţionalitate intrinsecă, potrivit căreia dispoziţiile art. 4 alin. (2) lit. c) şi art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative contravin prevederilor art. 16 din Constituţie, Curtea a constatat că dispoziţiile criticate instituie o excepţie de la regula aplicării legii, în favoarea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale, "fără o justificare obiectivă şi rezonabilă". Senatul a adoptat această lege la 18 martie 2019. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au reexaminat prevederile declaraţiilor de neconstituţionalitate în şedinţe separate. În urma reexaminării legii şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii, prezenţi astăzi la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în forma adoptată de Senat, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 790 din 5 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1086 din 21 decembrie 2018, cu amendamentele admise, redate, de altfel, în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezentul raport.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Din partea comisiei, domnul Varga. La dezbateri generale, vă rog, domnul Gabriel Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Spun de la început că Partidul Naţional Liberal, atunci când s-a pus în dezbatere, iniţial, propunerea legislativă, a avut toată deschiderea pentru a susţine acest proiect de lege. Am preluat amendamente propuse din oficiu, le-am susţinut, pentru că am crezut că sunt necesare. Şi credem în continuare că sunt necesare pentru buna funcţionare a acestei structuri esenţiale pentru buna funcţionare a statului român. Însă au intervenit o serie de reglementări care în mod evident puneau în stare de nefuncţionare toate organizaţiile neguvernamentale din România. Da, am acţionat în sensul în care am supus controlului de constituţionalitate, criticilor, o serie de texte din această reglementare. Şi s-a dovedit că am avut dreptate cu privire la unele critici pe care le-am formulat. Iată însă că astăzi, în cadrul Comisiei juridice, a învins raţiunea. Şi, prin propunerea Partidului Naţional Liberal de a susţine amendamentele UDMR, am revenit la o formă acceptabilă, similară cu cea din directiva pe care o transpunem astăzi în legislaţia naţională, astfel încât să nu mai fie ţintă organizaţiile neguvernamentale, iar această reglementare să îşi împlinească menirea - aceea de a combate fenomenul atât de dăunător, al spălării banilor. De aceea, vă anunţăm că în urma modului în care a fost discutată şi aprobată reglementarea, în cadrul şedinţei comisiilor reunite - Comisiei juridice şi Comisiei de buget, finanţe - vom susţine această propunere legislativă. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Márton Árpád, vă rog.

Árpád-Francisc Márton Doamnă vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Aşa cum vă aduceţi aminte, la vremea respectivă, chiar în ipostaza în care am susţinut Guvernul PSD-ALDE, am votat împotriva acestei legi care a încercat să rezolve unele din problemele ridicate de varianta adoptată, cea legată strict de organizaţia minorităţilor naţionale, care a fost găsită a fi neconstituţională, pentru că n-a rezolvat problema altor organisme, ONG-uri care s-au ocupat cu lucruri foarte importante în această ţară, ducându-se până la ultimul cetăţean care a primit un leu pentru a se sprijini, ori din cauze medicale, ori scopuri sociale. Într-adevăr, datorită amendamentelor - şi mulţumesc atât grupurilor parlamentare care au înţeles importanţa acestor amendamente, pe care le-am primit şi noi, de la societatea civilă, ca să fie clar, şi de la organismul care are în activitate controlul acestor modalităţi de finanţare - s-a înţeles că trebuie să fie modificată. Şi, în urma acestor modificări, vreau să anunţ că de acum încolo nu se va înţelege prin beneficiar real - nu vizează în niciun fel beneficiarii serviciilor ori bunurilor oferite de organizaţiile neguvernamentale în scopuri sociale, medicale, educaţionale, umanitare etc. Deci, stimate ONG-uri, puteţi fi liniştite, această lege într-adevăr este conform dorinţelor dumneavoastră. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Grosaru Andi. Vă rog.

Andi-Gabriel Grosaru Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Noi, Grupul minorităţilor naţionale, vom susţine acest proiect de lege. Este un proiect de lege care în forma actuală este în regulă, conform celor discutate şi în comisie. Noi am dorit să tragem practic un semnal de alarmă cu privire la ceea ce însemna proiectul de lege anterior discuţiei şi anterior votului din Comisia juridică, şi anume ceea ce înseamnă beneficiarul real. Pentru că beneficiarul real, în cazul organizaţiilor minorităţilor naţionale, nu este preşedintele sau membrii Comitetului director al acestor organizaţii, ci este întreaga comunitate. Iar în forma în care - cum spuneam mai devreme - în forma în care era ea iniţial, tocmai acest lucru îl scotea în evidenţă. Drept urmare, vom vota forma în care această lege a ieşit din Comisia juridică, iar Grupul minorităţilor va susţine exact această formă. Vă mulţumesc, doamnă preşedinte.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 50? Sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. De la 51 la 100. Sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. De la 101 la 133. Sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Legea merge la votul final. Şi ultimul punct de astăzi este...