25 martie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.9 alin.(2 1 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 235/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 18. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 9 alin. (2 1 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Este PL-x 235/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Avem raportor Comisia pentru mediu şi Comisia pentru agricultură. Domnul vicepreşedinte Dănuţ Păle. Vă rog. Raport comun.

Dănuţ Păle Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate cu dezbaterea pe fond, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport comun, cu Proiectul de Lege pentru modificarea art. 9 alin. (2 1 ) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (2 1 ) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea facilitării închirierii şi exploatării pajiştilor aflate în proprietatea primăriilor. În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Tinel Gheorghe, la dezbateri generale. Vă rog, Grupul PNL.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Iniţiativa legislativă a unor colegi de-ai noştri din PSD avea ca motiv faptul că multe dintre unităţile administrativ-teritoriale nu au forme asociative care să poată închiria şi exploata pajişti aflate în proprietatea primăriilor şi că în acelaşi timp există intenţii din partea fermierilor de a se asocia în cooperative agricole, conştienţi fiind de beneficiile asocierii. Până aici toate bune şi frumoase. Se modifică art. 2, în sensul că beneficiarii contractelor de concesiune, de închiriere, pe lângă asociaţiile crescătorilor locali, aşa cum au fost prevăzute iniţial în Ordonanţa nr. 34, au apărut şi cooperativele agricole locale, grupuri de producători locali şi - întrebare din partea noastră - persoane juridice cu sediul social pe teritoriul localităţii respective. Am întrebat la data respectivă. Raportul s-a tot întors, s-a tot plimbat între plen şi comisia de specialitate şi am tot întrebat: dar amenajamentele pastorale, cele pe care le-am îndrituit noi prin Ordonanţa nr. 34 nu trebuie să devină şi ele obligatorii odată? Pentru că ele stau la baza propunerii legislative de stabilire a încărcăturii pe unitatea de suprafaţă şi a tuturor soluţiilor tehnice care trebuie să se întreprindă acolo. Şi acum vă cer permisiunea să citesc ce spuneam noi prin Ordonanţa Guvernului nr. 34: "Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localităţii respective cu care se încheie contracte de închiriere prin atribuire directă trebuie să încheie contracte de închiriere cu atribuire directă, trebuie să fie legal constituite cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii şi să aibă amenajament pastoral începând cu anul 2013". Vine Legea nr. 86/2014 şi spune: "Unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, au obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de concesiune sau închiriere a pajiştilor permanente amenajamentul pastoral şi condiţii speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare". Reţineţi, Legea nr. 86/2014! Adică prorogăm termenul din 2013, în 2014. Nu e nicio problemă! Mergem mai departe. La un moment dat, modificăm şi termenul de la 1 ianuarie 2014 şi îl ducem în 2015, prin Ordonanţa Guvernului nr. 63/2014. "În cazul în care proprietarii de animale membri ai colectivităţii locale sunt membri ai unei asociaţii şi exploatează în comun o suprafaţă de păşune, contractul de închiriere/concesionare se încheie cu asociaţia, în baza unui centralizator care cuprinde acordul, datele de identificare şi numărul de animale pe fiecare membru al asociaţiei. Amenajamentul pastoral este obligatoriu din 2015". E, n-o fi 2015, hai să zicem! Mergem mai departe şi prorogăm şi termenul din 2015, prin Legea nr. 16/2016 şi îl ducem în 2016. Nu e nicio problemă! Nu e nici de la 1 ianuarie 2016 obligativitatea întocmirii amenajamentului pastoral şi îl ducem, prin Legea nr. 44/2018, spunem: "Începând cu anul 2019 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral". Nu-i suficient că prin ordonanţe, proiecte de lege succesive, am tot amânat termenul de intrare în vigoare a amenajamentului pastoral, mai venim cu iniţiativa legislativă de astăzi şi la art. 10 alin. (1) modificăm şi spunem: "Începând cu anul 2020 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral". Este o chestie de neseriozitate totală. De şapte ani de zile tot prorogăm termenul acesta cu privire la obligativitatea deţinerii, întocmirii amenajamentului pastoral, deşi ştim foarte bine că este cartea de căpătâi a exploatării, a valorificării pajiştii, păşunii. De ce facem chestia asta? De ce nu finanţăm, aşa cum ne-am obligat prin Ordonanţa nr. 34, autorităţile locale să întocmească amenajamentele pastorale? Păi, vă spun eu de ce. Pentru că, prin amenajamentul pastoral, creăm obligaţii celor care concesionează şi închiriază suprafeţele respective, ceea ce nu este în regulă. Şi introducerea acestei sintagme la alin. (2 1 ) al art. 9, cu "persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localităţii respective şi termenul curge" după "asociaţiile crescătorilor de animale locali, cooperative agricole, grupuri de producători locali", după părerea mea creează premisele ca acolo, în teritoriu, pajiştile, păşunile să nu fie folosite de cei care sunt adevăraţii crescători de animale, ci cu totul şi cu totul de alţii. Pentru acest lucru, Partidul Naţional Liberal nu va vota acest proiect de act normativ.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Aţi depăşit timpul. Mergem mai departe. Avem patru amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. 1 marginal? 2? 3? Am finalizat dezbaterile. Are caracter ordinar. Rămâne la votul final. La poziţia 25.