16 aprilie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 580/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia pentru educaţie? Doamna Gavrilă.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Pl-x 580/2017. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale. Obiectul de reglementare se referă la diminuarea factorilor de risc în interiorul unităţilor de învăţământ, prin facilitarea identificării persoanei. Astfel, în interiorul acestor spaţii se interzice acoperirea feţei cu orice material care împiedică recunoaşterea fizionomiei, cu excepţia situaţiilor de ordin medical. De asemenea, se prevede ca principală sancţiune pentru încălcarea acestei interdicţii să fie refuzarea accesului în perimetrul unităţilor, instituţiilor de învăţământ şi spaţiilor destinate educaţiei şi formării profesionale. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În urma dezbaterii, comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a propus respingerea propunerii legislative. Sunt foarte multe argumente care ţin şi de elaborarea acesteia, şi de încălcarea diferitelor documente/acte legislative. Spicuiesc doar din argumentaţia noastră. Se aduce atingere prevederilor art. 26 din Constituţia României, potrivit cărora "Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri". De asemenea, potrivit art. 30, tot din Constituţie: "Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile". Deci sunt drepturi şi libertăţi fundamentale şi trebuie păstrat un just raport de proporţionalitate în momentul sancţionării acestora. De asemenea, Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. Prin discriminare se înţelege "orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, precum şi orice alt criteriu care are drept scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosirii sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului". De asemenea, există regulamente de ordine interioară la nivelul unităţilor de învăţământ, regulamente care permit identificarea persoanelor şi măsurile luate pentru a proteja spaţiul educaţional sau al unităţilor de formare profesională, există contradicţii între anumite articole ale legii. Şi, de asemenea, facem trimitere şi la Legea nr. 61/1991, prin care Poliţia Română, organele abilitate pot sancţiona faptele de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Din acest motiv, comisia, în unanimitate de voturi, a respins această iniţiativă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Coliu, dezbateri generale. Domnul Coliu Doru-Petrişor, Partidul Mişcarea Populară.

Doru-Petrişor Coliu Bună ziua, domnule preşedinte. Dragi colegi, Eu aş vrea să-i spun antevorbitoarei, colegei mele, că burca nu este un element religios, este un element de vestimentaţie a unui trib. Şi dacă poate să răspundă dacă copiii se pot duce la examene cu cagulă, eventual? Mulţumesc. Partidul Mişcarea Populară va susţine acest proiect.

Petru Gabriel Vlase Domnul Zisopol.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Acesta este un subiect foarte important, în ceea ce ne priveşte, dar este un subiect de siguranţă naţională aş putea spune, dar nu poate face obiectul Legii nr. 1/2011. Acesta este motivul principal pentru care membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor vota în favoarea respingerii propunerii legislative. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Amendamente nu sunt. Vot final.