26 martie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Un cadru de monitorizare pentru economia circulară COM (2018) 29 (PHCD 16/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Un cadru de monitorizare pentru economia circulară COM (2018) 29. Vă rog, domnule preşedinte al Comisiei pentru afaceri europene. Mai elaborat aşa... (I se adresează domnului deputat Angel Tîlvăr.)

Angel Tîlvăr Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Opinia noastră are în vedere proiectul de opinie al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, Nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, Fişa de informare a Direcţiei pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaţilor şi analiza realizată de Comisia pentru afaceri europene. Domnule preşedinte, Comisia pentru afaceri europene apreciază cadrul de monitorizare, simplu şi eficace, care consolidează şi evaluează progresul spre o economie circulară, reducând, în acelaşi timp, sarcina administrativă, şi consideră că structura acestuia, aşa cum este încărcată pe site-ul de Internet al EUROSTAT, corespunde în mare parte acestui deziderat. Totodată, Comisia pentru afaceri europene recomandă ca pe pagina de Internet a indicatorilor economiei circulare să fie puse legături spre descrieri detaliate ale semnificaţiei acestora şi către ghiduri de interpretare existente, sau care ar putea fi elaborate în acest scop, pe calea unei iniţiative a Comisiei Europene, astfel încât să fie facilitată înţelegerea unitară a indicatorilor de către statele membre. Comisia noastră consideră că raportarea indicatorului referitor la tehnologiile inovatoare, referitoare de economia circulară, reprezintă o ocazie pentru a analiza contribuţia lor la economia circulară, în comparaţie cu situaţiile similare din zonele unde acestea cunosc o dezvoltare accelerată. Comisia noastră subliniază că timpul de răspuns al indicatorilor la schimbările intervenite în economia Uniunii şi pe piaţă diferă în funcţie de tipul acestora şi, din acest motiv, recomandă evaluarea frecvenţei de colectare a relevanţei datelor pe parcursul implementării sistemului de monitorizare a economiei circulare, în scopul evidenţierii caracteristicilor temporale ale răspunsului indicatorilor la măsurile de stimulare a economiei circulare. Comisia noastră recomandă cuplarea monitorizării economiei circulare cu monitorizarea rezultatelor politicilor Uniunii de sprijinire a tehnologiilor avansate, cele privind energia regenerabilă şi cele spaţiale în special, cuplare posibilă prin reconfigurarea indicatorului privind inovarea sau prin preluarea indicatorilor economiei circulare în raportările privind politicile Uniunii în aceste domenii. În aceste condiţii, domnule preşedinte, Comisia pentru afaceri europene, întrunită în şedinţa din 20 martie 2018, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezentul proiect de opinie, care să fie transmis Biroului permanent al Camerei Deputaţilor. Totodată, propunem informarea instituţiilor Uniunii Europene şi Guvernului României asupra observaţiilor şi recomandărilor noastre, ca o contribuţie la procesul de formulare a unor politici eficiente în domeniul de referinţă. Propunem, în acelaşi timp, transmiterea observaţiilor sau recomandărilor noastre, Comisiei Europene, în cadrul dialogului politic informal propus de Comisia Europeană în Comunicarea numită "Furnizând rezultate pentru Europa". Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Muşoiu.

Ştefan Muşoiu Mulţumesc, domnule preşedinte. Tranziţia către economia circulară este o oportunitate excepţională de a transforma economia şi de a o face mai durabilă, de a contribui la realizarea obiectivelor privind clima şi de a conserva resursele lumii, de a crea locuri de muncă locale şi a genera avantaje concurenţiale pentru Europa, într-o lume aflată în profundă schimbare. Importanţa economiei circulare pentru industria europeană a fost subliniată recent şi în Strategia reînnoită privind politica industrială a Uniunii Europene. Tranziţia către economia circulară va contribui, de asemenea, la îndeplinirea obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltarea durabilă. Comisia Europeană s-a angajat în Planul de acţiune pentru economia circulară să prezinte un cadru de monitorizare simplu, pentru a a urmări progresul către o economie circulară, într-un mod care cuprinde toate dimensiunile ciclului de viaţă al resurselor, al produselor şi al serviciilor. Indicatorii vor fi actualizaţi frecvent şi dezvoltaţi în continuare, iar dialogul cu statele membre şi cu părţile interesate va contribui la îmbunătăţirea cadrului bazat inclusiv pe statisticile disponibile la EUROSTAT. Considerăm că datele disponibile din cadrul implementării sistemului de monitorizare a economiei circulare pot fi utilizate şi în scopul evidenţierii caracteristicilor temporale ale răspunsului economiei la măsurile de stimulare a acesteia. Grupul PSD susţine adoptarea Opiniei referitoare la Comunicarea (2018) 29, în forma prezentată de Comisia pentru afaceri europene. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Zainea.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte. Evident şi Grupul USR susţine această comunicare şi susţine principiile economiei circulare, dar trebuie să tragem un semnal de alarmă, deoarece ştim că doamna Firea pregăteşte construirea unor incineratoare de deşeuri în Capitală. Acestea nu respectă principiile economiei circulare, deoarece incinerarea este un proces care consumă foarte multă energie. Incineratoarele în sine sunt foarte scumpe şi evident că, dacă construim incineratoare, nu vom mai colecta selectiv şi nu vom mai recicla. Aşadar, tragem un semnal de alarmă, să oprim construirea acestor incineratoare. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Gudu.

Vasile Gudu Mulţumesc, domnule preşedinte. Economia circulară constituie o alternativă şi o soluţie eficientă atât pentru reducerea amprentei de mediu a producţiei şi a consumului, cât şi pentru creşterea atât de necesară a aprovizionării cu materii prime, determinând astfel o dezvoltare durabilă a economiei. Trecerea de la economia liniară, modelul clasic, către economia circulară constituie un răspuns la multiplele probleme de mediu, precum şi la protejarea resurselor neregenerabile. Aşadar, din punct de vedere socio-economic şi ecologic, economia circulară are o influenţă benefică, generând şi consolidând avantaje în toate aceste domenii. Prin această comunicare se expune un cadru de monitorizare, alături de o serie de indicatori relevanţi, cu rolul de a desfăşura noi acţiuni, în urma evaluării lor. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru aprobarea acestui proiect de lege.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Obiecţii la titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La Articolul unic? Adoptat. Vot final.