2 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 116/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 13. Următorul, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare - PL-x 116/2017. Guvernul? Vă rog, doamnă secretar de stat.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Comisia? Raportul. Domnule preşedinte, vă rog. Domnul Buican.

Cristian Buican Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din data de 20 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea Proiectului de lege la comisie. Pentru acest proiect de lege s-a întocmit raportul în data de 14 martie 2017, prin care s-a propus adoptarea proiectului de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 8 februarie 2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea prezentului raport suplimentar, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice şi avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informaţiilor. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor menţinerea raportului iniţial de adoptare. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule preşedinte. Este procedură de urgenţă; un singur vorbitor. O invit pe doamna Fădor Angela, Grupul PNL.

Angelica Fădor Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul PNL din Camera Deputaţilor va vota pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Acest proiect de lege are ca are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru derularea Programului GovITHub, care se desfăşoară prin Cancelaria prim-ministrului şi este finanţat de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Obiectivele acestui program sunt: implementarea de proiecte din domeniul tehnologiei informaţiei în cadrul instituţiilor din administraţia publică centrală, la solicitarea acestora şi în domenii considerate de interes, identificarea de noi metode analitice pentru seturi de date disponibile, sprijinirea antreprenoriatului în domeniul tehnologiei informaţiei. Totodată, prin Programul GovITHub se instituie un număr de 20 de burse de cercetare, deschise prin concurs specialiştilor din domeniul tehnologiei informaţiilor. Totodată, se aprobă trecerea cu plată, în domeniul public, respectiv privat al statului, a unor bunuri de natura activelor fixe şi a obiectelor de inventar, a investiţiilor şi a modernizărilor finalizate, precum şi a dotărilor achiziţionate din fonduri proprii ale Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". Pentru aceste motive, Grupul PNL din Camera Deputaţilor va vota pentru. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc şi eu. Domnul Ilie Barna, Grupul USR. Vă rog.

Ilie Dan Barna Domnule preşedinte, Ne bucurăm să vedem că această Ordonanţă nr. 71/2016 are raport pozitiv şi practic astăzi aprobăm un mecanism prin care iată că statul a dovedit, încă de anul trecut, că poate să facă funcţională utilizarea IT-ului de la nivelul unor instituţii publice, şi nu doar de la clienţi bine susţinuţi. Şi, întrucât avem bucuria să avem şi Guvernul alături de noi, chiar îmi permit să adresez această întrebare Guvernului: cum mai funcţionează în aceste zile acest program pe care tocmai l-am aprobat, ITHub? Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Alte intervenţii?

Ilie Dan Barna USR va susţine, desigur, această iniţiativă.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule deputat. Alte intervenţii nu mai sunt. Rămâne la votul final, neavând amendamente.