28 martie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (Pl-x 360/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 35. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Iniţiatorul? Comisia? Comisia pentru cultură sau Comisia juridică. Doamna Florea.

Oana-Consuela Florea Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Guvernul României susţine adoptarea iniţiativei legislative, sub rezerva însuşirii observaţiilor formulate. Comisia pentru drepturile omului a avizat negativ. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat negativ. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. (2) lit. a) din Legea nr. 544/2001, în sensul includerii în categoria autorităţilor şi instituţiilor publice ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, a societăţilor comerciale la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială deţine acţiuni sau părţi sociale, a asociaţiilor şi fundaţiilor la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar sau fondator, precum şi a oricărei entităţi care prestează servicii publice de interes local, regional sau naţional şi care beneficiază de subvenţii, alocări sau alte forme de finanţare din fonduri publice, indiferent de forma juridică de organizare. Membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au examinat propunerea legislativă, în şedinţa din 11 octombrie 2016. La şedinţă a participat, din partea Ministerului Culturii, doamna Oana Bogdan - secretar de stat. Comisia a propus un raport preliminar de respingere. Membrii Comisiei juridice au examinat iniţiativa legislativă şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe raportul preliminar de respingere, iar membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului respingerea propunerii legislative. În raport cu obiectul şi conţinutul său, aceasta face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Moşteanu.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Stimaţi colegi, Transparenţa cheltuirii banului public înseamnă transparenţa tuturor banilor publici. Şi acest proiect de lege extinde aria de cercetare a modului în care sunt cheltuiţi, accesul cetăţeanului la modul în care sunt cheltuiţi banii publici, şi la societăţi comerciale în care statul este acţionar. Şi acesta este un lucru foarte bun, mai ales că... vedem că mâine, de exemplu, pe ordinea de zi a Consiliului Local al municipiului Bucureşti există propunerea de înfiinţare a 10 companii ale primăriei. Înfiinţarea acestor companii va duce la o totală netransparenţă a cheltuirii banului public, banul cetăţeanului. Deci haideţi să-i lăsăm pe oameni să vadă în ce mod sunt cheltuiţi banii lor, banii românilor. Este corect. Haideţi să nu ne opunem şi să nu respingem acest proiect de lege. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Legea merge la votul final. Vă rog, liderii, să veniţi până la prezidiu. Domnule Nicolăescu, vă rog... (Consultări.) Domnul lider al PSD, Ciolacu.