14 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară (PL-x 109/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară. Guvernul?

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Comisia? Domnul Bode.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a acestui act normativ, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 8 februarie 2017. La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru administraţie publică şi Comisiei pentru muncă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, prin preluarea unor activităţi şi atribuţii corelative din cadrul aparatului propriu al acestui minister, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor. Autoritatea pentru Reformă Feroviară va proceda la implementarea reformei în domeniul feroviar, orientată pe patru direcţii de acţiune, şi anume: - restructurarea reţelei de transport feroviar, în sensul eficientizării reţelei de transport feroviar public de călători, astfel încât alocarea de fonduri pentru întreţinere, mentenanţă şi reparaţii curente să fie orientată pentru o reţea de transport feroviar sustenabilă din punct de vedere economic; - atribuirea contractelor de servicii publice pentru operarea pe linia de cale ferată; - introducerea indicatorilor de performanţă care să stea la baza monitorizării contractelor de servicii publice legal încheiate; Şi nu în ultimul rând, introducerea unor programe de eficientizare a activităţilor desfăşurate în sectorul de transport feroviar. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, cu amendamente admise, prevăzute în Anexa nr. 1 şi amendamente respinse, prevăzute în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? La dezbateri generale? Vă rog.

Cătălin Drulă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Guvernul a propus pentru această ordonanţă de urgenţă o serie de amendamente care schimbă destul de substanţial sensul iniţial al ordonanţei, şi vreau să atrag atenţia aici că, prin aceste amendamente, se pune în pericol negocierea care a avut loc cu Comisia Europeană şi îndeplinirea condiţionalităţii ex-ante , care are termen până în iunie, ceea ce, potenţial, poate duce la blocarea fondurilor europene pe Programul Operaţional Infrastructură Mare. Aşa cum am spus şi în comisie, există o serie de amendamente care sunt cel puţin suspecte - şi aici vorbesc despre predarea gratuită a unor trenuri care se cumpără cu bani europeni către operatorii de servicii de călători pe cale ferată - care aduc aminte puţin de cazul care recent a fost în presă, legat de anumite trasee, închiriate, prin decizie, de la Alexandria. Deci sunt amendamente care par a fi făcute cu dedicaţie, sunt amendamente care ciuntesc rolul de reformă al acestei autorităţi, cumva rămâne, totul, sub deviza "Să se reformeze, dar să nu se schimbe nimic!". Şi atrag atenţia aici Guvernului, în mod oficial, că aceste amendamente riscă să ducă la blocarea fondurilor europene pentru transport. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Domnul Bode.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară constituie, aşa cum a spus aici reprezentantul Guvernului, o condiţionalitate ex-ante obligatorie a fi îndeplinită pentru accesarea fondurilor europene aferente exerciţiului financiar european 2014-2020, Autoritatea pentru Reformă Feroviară având calitatea de beneficiar direct al acestor fonduri. Mai exact, România trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante , inclusiv pentru sectorul feroviar, în caz contrar România riscă suspendarea sau întreruperea fondurilor alocate în Programul Operaţional Infrastructură Mare - pentru sectorul feroviar vorbim de aproximativ 1,28 de miliarde de euro - şi a sumei alocate în cadrul Mecanismului de Interconectare a Europei, de 1,2 de miliarde de euro. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota în favoarea acestei iniţiative legislative, votul favorabil acordat de către grupul nostru parlamentar acestui act normativ nu este un "cec în alb" acordat Guvernului. Atragem atenţia că, în legătură cu operaţionalizarea acestei instituţii, mai sunt multe etape de trecut: de la selecţia personalului, care trebuie să fie făcută în mod profesionist şi în baza unor criterii transparente, pentru a nu transforma Autoritatea pentru Reformă Feroviară într-o altă sinecură de partid, apoi stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de servicii publice pentru operarea pe linia de cale ferată pentru transportul public de călători, atribuire care trebuie pregătită corect, prin licitaţii publice şi, nu în ultimul rând, modul în care vor fi atraşi şi cheltuiţi cei 400 de milioane de euro din fonduri europene, pentru achiziţia de material rulant nou, care va fi predat operatorilor de transport feroviar public. Un punct important îl reprezintă şi modul în care veţi acţiona în vederea restructurării reţelei de transport feroviar, care vor fi criteriile în baza cărora veţi decide să treceţi în conservare segmente din reţeaua de cale ferată. Aceste decizii trebuie luate în mod fundamentat, pe baza unor studii şi analize de specialitate, astfel încât alocarea de fonduri pentru întreţinerea, mentenanţa şi reparaţiile curente să fie orientată spre o reţea de transport feroviar sustenabilă din punct de vedere economic, iar serviciul public feroviar de călători să nu fie afectat. Închei, spunând că sunt aspecte pe care le vom monitoriza şi acţionând, totodată, în mod public, orice derapaj al Guvernului de la aplicarea corectă a legii, în cazul nerespectării principiilor transparenţei şi a orientării actului de guvernare spre binele public, nu spre satisfacerea unor interese clientelare sau de grup ale Guvernului. Deocamdată, stimaţi colegi, Guvernul a adoptat o hotărâre de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară. Aşadar, aşteptăm implementarea acestor acte normative. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale, dacă mai sunt? Intervenţii? Nu. La dezbateri generale, domnule Moşteanu? La amendamentele admise şi respinse, dacă doriţi să susţineţi? Acum înţeleg că doriţi să susţineţi. Vă rog.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Bună ziua, stimaţi colegi. E un lucru foarte bun că ...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, precizaţi...

Liviu-Ionuţ Moşteanu Da, bun! Atunci vorbesc de amendamente respinse, Anexa nr. 2 la raportul Comisiei pentru transporturi, marginal 2, e vorba de art. 2 (1): "achiziţionarea, potrivit prevederilor legale în vigoare, de material rulant, destinat predării către operatori în condiţiile art. 7, pentru prestarea serviciilor publice de transport feroviar public de călători pe bază de proceduri aprobate prin hotărâre de Guvern, care se fundamentează pe criterii de transparenţă şi eficienţă, care să asigure o piaţă competitivă în domeniul transportului feroviar public de călători". În forma actuală s-a cerut aprobarea acestor proceduri care dau drumul în piaţă unui material rulant în valoare de 400 de milioane de euro, prin ordin de ministru. Credem că aprobarea prin hotărâre de Guvern va ajuta ca aceste criterii şi aceste proceduri să fie mult mai imparţiale. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Mai susţineţi şi alte amendamente, domnule deputat? Domnule deputat? Doar pe acesta. Vot. 23 pentru, 120 împotrivă, două abţineri, 4 colegi care nu votează. Amendamentul a fost respins. A rămas respins. Vă rog, domnule Drulă, susţineţi vreun amendament? Vă rog. Vot, forma iniţială, mă scuzaţi. 136 pentru, 18 împotrivă, o abţinere, doi colegi care nu votează. Continuăm cu amendamente respinse. Domnul Drulă.

Cătălin Drulă Da. Mulţumesc. Poziţia 3 marginal. Noi susţinem ca art. 2 alin. (5) să rămână nemodificat. Amendamentul introdus... în acest articol este vorba despre obligaţia diferitelor instituţii şi companii private de a pune la dispoziţia Autorităţii de Reformă date şi informaţii necesare fundamentării deciziilor de reformă. Prin amendamentul care a fost introdus - din rândul acestor instituţii şi companii, care au această obligaţie, sunt scoase structurile din cadrul Ministerului Transporturilor. Deci prin amendamentul care a fost introdus de Guvern toată lumea - şi aici mă refer la instituţii publice care se află în coordonarea şi/sau sub autoritatea sau subordinea Ministerului Transporturilor, operatorii privaţi de transport public feroviar, companii -, toată lumea rămâne cu obligaţia de a pune aceste date la dispoziţia Ministerului Transporturilor, dar structurile din cadrul Ministerului Transporturilor, spre exemplu, Direcţia Feroviară, nu mai au această obligaţie. Noi propunem, prin amendamentul nostru, care înseamnă să rămânem la forma iniţială din Ordonanţa de urgenţă, să nu aibă loc această modificare şi să rămână şi structurile de specialitate cu această obligaţie, de a pune la dispoziţie aceste date şi informaţii care sunt necesare fundamentării măsurilor respective de reformă.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Vot, vă rog. 18 pentru, 139 împotrivă, o abţinere, 3 colegi nu votează. Vot pentru forma iniţială, vă rog. 143 pentru, 19 împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu votează. Alte intervenţii la amendamentele respinse dacă mai sunt? Nu mai sunt. Vot final.