27 octombrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 218/2020) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache 30. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 218/2020. Domnul Vişan, Comisia pentru buget. (Doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache solicită să ia cuvântul.) Poftim, uite raportul aici! Este raport fără amendamente. Vă rog, doamna Dumitrache.

Ileana Cristina Dumitrache Bună ziua! Mulţumesc. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, prin adresa PL-x 218 din 29 aprilie 2020, spre dezbatere pe fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 din Regulamentul Camerei, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de lege în şedinţa din 23 aprilie 2020. La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Economic şi Social, Consiliului Legislativ şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Punctul de vedere al Guvernului este negativ. Proiectul de lege supus astăzi dezbaterii are ca obiect de reglementare încurajarea operatorilor economici de a iniţia parteneriate cu statul, în vederea susţinerii învăţământului profesional-dual, prin scutirea acestora de la plata impozitului pe profitul reinvestit în acest fel sau prin deducerea sumelor direcţionate de aceştia către burse pentru elevi. Această prevedere are scopul de a forma o resursă umană bine pregătită, calificată şi aptă să se integreze pe piaţa muncii. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa online din data de 20 octombrie 2020. La lucrările comisiei online şi-au înregistrat prezenţa un număr de 24 deputaţi, din totalul de 27 de membri. La dezbaterea online a proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, doamna deputat Cristina-Ionela Iurişniţi. În urma examinării proiectului de lege, deputaţii prezenţi la lucrările online au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Faceţi legătura şi cu doamna Cristina Iurişniţi, care este şi iniţiator.

Cristina-Ionela Iurişniţi Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Astăzi facem încă un pas spre acoperirea unei nevoi stringente din Educaţie. Este vorba despre o nevoie socială şi economică - calificarea profesională a resursei umane în funcţie de nevoi reale de pe piaţa muncii. Astfel, această iniţiativă îşi propune realizarea funcţiei economice a educaţiei, adică asigurarea pregătirii şi formării iniţiale de calitate a tinerilor, în aşa fel încât aceştia să poată să se integreze mult mai uşor pe piaţa muncii. Este vorba de o sincronizare între cerere şi ofertă, acel parteneriat între angajatorul economic şi şcoală, pe care cu toţii vrem să-l vedem cât mai operaţional. Astfel, prin această iniţiativă legislativă, noi vom face un pas important în faţă, în ceea ce priveşte sprijinirea învăţământului profesional dual, a mediului antreprenorial. Pe scurt, profitul investit nu va mai fi impozitat, cheltuielile privind bursele private se vor scădea din profit, în vederea calculării bazei de impozitare, iar microîntreprinderile care acordă burse elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional dual scad sumele din veniturile obţinute, în vederea calculării cuantumurilor veniturilor care se impozitează. Deci, orice angajator care vine şi investeşte în educaţie, care vine şi va acorda burse profesionale şi va investi în activităţile profesionale, va avea deduceri fiscale importante. Deci e nevoie de această încurajare a mediului antreprenorial, de a veni spre sistemul de educaţie. Iar această modificare legislativă face parte dintr-un pachet normativ ce urmăreşte îmbunătăţirea cadrului legislativ general, prin modificarea atât a Legii educaţiei, cât şi a Codului fiscal. Avem cu toţii nevoia de a încuraja aceşti operatori economici să iniţieze parteneriate cu statul în vederea susţinerii învăţământului profesional-dual, pentru că ne dorim cu toţii o resursă umană bine pregătită, calificată, care să se integreze mai uşor pe piaţa muncii, pentru că, până la urmă, vrem să profesionalizăm resursa umană, în acord cu cerinţele actuale, de digitalizare, de tot ce înseamnă profesionalizare, pentru că, să nu uităm, avem 300.000 de tineri care sunt în afara oricărui sistem de educaţie sau în afara sistemului de pe piaţa muncii. Prin urmare, vă solicit să daţi un vot de adoptare acestei iniţiative care vine în întâmpinarea tinerilor noştri şi a mediului antreprenorial. Mulţumesc.

Florin Iordache Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Este un raport fără amendamente. Rămâne la votul final. Continuăm.