27 octombrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 (PL-x 459/2019) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache 43. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004; PL-x 459/2019. Din partea Comisiei pentru agricultură, vă rog, prezentaţi raportul. Domnule Stănescu, veniţi să vă dau eu raportul. Avem 29 de amendamente admise. PL-x 459/2019.

Alexandru Stănescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004. Comisia pentru agricultură a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 9 octombrie 2019. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, astfel încât producătorii să poată beneficia de facilităţile fiscale prevăzute de lege. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru agricultură au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Avem 29 de amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 29? Nu. Rămâne la votul final.