25 august 2020 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic (Pl-x 457/2020) ( rămasă pentru votul final ).

Florin Iordache La poziţia 27, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic; Pl-x 457/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Comisia juridică, vă rog. Doamna deputat Claudia Gilia, vă rog să prezentaţi raportul. Are caracter organic şi raportul este fără amendamente. Vă rog, doamnă deputat, aveţi cuvântul.

Claudia Gilia Mulţumesc, domnule preşedinte. În temeiul dispoziţiilor art. 94 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată pentru dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil iniţiativa legislativă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. Astfel, se precizează că orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3) poate introduce, în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicării deciziei direcţiei de sănătate publică, acţiune la judecătorie. De asemenea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pronunţă în complet de 5 judecători constituit în cadrul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, în termen de 5 zile de la sesizare, prin hotărâre definitivă. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă legislativă prin mijloace electronice. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă. În urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor anexate, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către Biroul permanent. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Întreb colegii, dacă sunt doritori la dezbateri generale, din partea grupurilor parlamentare? Intervenţii? Nu sunt. Mulţumesc. Rămâne la votul final. Caracter organic.