28 iulie 2020 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PL-x 521/2018/2019) ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache Poziţia 39. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; PL-x 521/2018/2019; caracter organic. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie. Cine? Doamna deputat Gilia. Vă rog.

Claudia Gilia Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. În conformitate cu prevederile art. 138 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi administrarea teritoriului au fost sesizate spre reexaminare, ca urmare a cererii Preşedintelui României, cu Legea pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii trimisă Camerelor. Legea trimisă la promulgare are ca obiect de reglementare ca faptele de executare fără autorizaţie de construire sau desfiinţare ori nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1). lit. c) şi lit. g) să constituie contravenţii. În temeiul articolului 77 alin. (2) din Constituţia României, republicată, Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a admis cererea de reexaminare trimisă de Preşedintele României şi a respins Legea pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma dezbaterii, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de respingere a cererii de reexaminare trimisă de Preşedintele României şi propun adoptarea Legii pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în forma trimisă la promulgare, deoarece s-a constatat faptul că incriminarea sau dezincriminarea unor fapte ori reconfigurarea elementelor constitutive ale unei infracţiuni ţin de marja de apreciere a legiuitorului, marjă care nu este absolută, ea fiind limitată de principiile, valorile şi exigenţele constituţionale. În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor organice.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Mai sunt intervenţii din partea colegilor? Nu. Neavând amendamente, rămâne la votul final.