28 iulie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari (PL-x 188/2020) ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache La poziţia 9, Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari; PL-x 188/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu doreşte. Raport comun din partea Comisiei juridice, Comisiei pentru mediu şi Comisiei pentru agricultură. Cine prezintă raportul? Vă rog, doamnă deputat.

Claudia Gilia Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege în forma iniţială. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 165/2013, în sensul ca restituirea terenurilor forestiere aparţinând domeniului public al statului să se realizeze numai după trecerea prealabilă a acestor terenuri în domeniul privat al statului, această intervenţie impunând, pe cale de consecinţă, modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008. În urma dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Dacă la titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 10? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter organic.