18 iunie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 (PL-x 153/2020; L232/2020) ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu La punctul 6 al ordinii de zi este înscris Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; PL-x 153/2020; L232/2020; lege ordinară. Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere. Are cuvântul reprezentantul Guvernului, dacă doreşte. Doriţi? Cum doriţi! O prezentare scurtă, domnule ministru. Vă rog.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe din Camera Deputaţilor, domnul Sorin Lazăr. Vă rog. Aveţi cuvântul pentru citirea raportului.

Sorin Lazăr Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Avem raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, transmis prin adresele L232/2020, respectiv PL-x 153/2020, în vederea întocmirii unui raport comun. Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl reprezintă rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, aprobat prin Legea nr. 5/2020. Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, a primit avize pozitive, cu amendamente admise din partea comisiilor. Potrivit art. 13 pct. 2 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, membrii celor două comisii s-au întrunit în şedinţă comună online, în data de 18 iunie 2020, şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună spre dezbatere şi adoptare plenului Parlamentului un raport comun de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, cu amendamentele admise prezentate în Anexa A. Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa B. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Constituţia României. Domnule preşedinte, pentru conformitate, o să vă rog să mă mai lăsaţi un minut să explic ceva. Principiul acestei rectificări a fost următorul. Peste alocarea iniţială, de circa 226 de milioane de lei, propusă de Guvern, astăzi, în şedinţa comună, am hotărât suplimentarea acestei sume cu suma de 930 de milioane, împărţită astfel: 850 de milioane către consiliile judeţene, respectând principiul numărului de locuitori, adică s-au trimis către CJ sume suplimentare, în funcţie de numărul de locuitori din fiecare judeţ, către Bucureşti 80 de milioane, urmând ca la Primăria Generală, pe echilibrare, să ajungă 40 de milioane şi la cele şase sectoare, în mod egal, o sumă de 6.660.000 de lei. De aceea, o să rugăm Departamentul Legislativ ca, în colaborare cu Ministerul de Finanţe şi cu cele două staffuri din Comisiile pentru buget din Cameră şi din Senat, să facă eventuale corecturi legislative pe tehnică legislativă, dacă este cazul, la Anexa nr. 5 şi amendamentul de corelare de la art. 26 1 , repet, dacă se constată că este cazul. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog, domnule lider al Partidului Naţional Liberal. Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul Partidului Naţional Liberal va vota pentru Legea de adoptare a Ordonanţei Guvernului, întrucât propunerile făcute în comisii nu modifică substanţial ordonanţa. Pe de altă parte, aşa cum spunea şi domnul Lazăr, rezolvăm o problemă aşteptată în special de consiliile judeţene, pentru finanţarea cheltuielilor pe partea socială şi, practic, le dăm posibilitatea ca prin această rectificare să îşi poată derula activitatea în foarte bune condiţii, mai ales că - şi asta cred că trebuie remarcat - este pentru prima dată, din 2014, când Guvernul reactualizează standardele de cost şi, practic, ajutorul venit către consiliile judeţene, de data asta, este cu adevărat substanţial, pentru că nu vor mai avea nici ei probleme în recalibrarea sumelor la nivelul sistemului de protecţie socială. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc mult. Dacă mai doreşte cineva? Vă rog, domnule Benedek. Vă rog. Liderul Grupului UDMR. Liderul Grupului PSD discută cu Guvernul.

Zacharie Benedek Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Această rectificare bugetară a lăsat instituţiile publice de spectacole şi concerte din subordinea consiliilor judeţene şi locale fără finanţarea stabilită iniţial în Legea bugetului de stat pe anul 2020, procentul alocat acestora fiind împărţit între bugetele locale. După părerea noastră, aceasta este o măsură abuzivă faţă de beneficiari, deoarece şi-au planificat bugetele pe un an, pe o prevedere legală care a ţinut exact patru luni, în loc de 12 luni, dar este şi o măsură fără rezultat concret, deoarece sumele suplimentare obţinute din consiliile locale reprezintă o mult prea mică parte din cheltuielile antrenate de măsurile presupuse de pandemie. În continuare, nu rezolvă numeroasele probleme sociale cu care s-au confruntat autorităţile locale în asigurarea continuităţii serviciilor sociale: protecţia copiilor, persoane cu handicap, victime ale violenţei domestice, persoane fără adăpost, adică tocmai acele categorii care sunt cele mai vulnerabile, iar distribuirea celor 850.000 mii lei pentru consiliile judeţene nu este făcută echitabil. Şi la Anexa nr. 3/26 la Ministerul Sănătăţii există o eroare materială care trebuie corectată. Deci la Spitalul Judeţean Târgu Mureş, în loc de "paturi ATI", trebuie "secţia ATI". În consecinţă, această rectificare bugetară nu va fi votată de Grupul UDMR. Vă mulţumim.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la raport...? Avem 41 de amendamente admise, anexă şi până la 24, respinse. Dacă de la 1 la 10, la amendamentele admise, aveţi ceva? Nu. De la 10 la 20, aveţi, marginal, ceva respins?

Zacharie Benedek Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Deci, nr. crt. 1 art. 10... După alin. (1) în art. 10 se introduce un nou alineat, alin. (2) cu următorul cuprins - "Cuantumul cheltuielilor aferente despăgubirilor civile acordate din bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prevăzute în Anexa nr. 3/23/02 la Capitolul 74.01 «Protecţia mediului» Titlul 59 «Alte cheltuieli», se stabileşte la nivelul sumei de 5.000 mii lei. Influenţa asupra bugetului ordonatorului de credite se regăseşte în Anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă".

Ion-Marcel Ciolacu Porniţi procedura de vot, cu setarea de 3 minute, pentru aprobarea acestui amendament respins. Liderii de grup, vă anunţaţi colegii.

Alfred - Robert Simonis Domnule preşedinte, Grupurile parlamentare ale PSD vor vota împotriva acestui amendament.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Roman?

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul PNL votează contra acestui amendament.

Ion-Marcel Ciolacu Grupul USR?

Ilie Dan Barna Grupul USR va vota împotriva acestui amendament.

Ion-Marcel Ciolacu De la PRO Europa? Doamnă Teiş, ne spuneţi cum votează colegii? Nu? Bine. Grupul PMP?

Ionuţ Simionca Şi Grupul PMP va vota împotriva acestui amendament.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Porniţi procedura de vot. 3 minute. (Vot electronic la distanţă.) 362 de colegi, colege şi-au exprimat votul. 329 - împotrivă, 26 - "da", 5 abţineri, doi colegi nu votează. Domnule lider, următorul amendament. Tot respins, da? Aceeaşi procedură, de 3 minute.

Zacharie Benedek Mulţumesc, domnule preşedinte. Este al doilea amendament pe care îl susţin şi totodată ultimul, ca să nu vă speriaţi. Deci este vorba despre nr. crt. 8. După art. 20 se introduce un nou articol, art. 20 1 cu următorul cuprins: "Art. 20 1 (1) Din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, se alocă suma de 740.000 mii lei pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole şi concerte din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere, filarmonici, într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale proporţional cu ponderea cheltuielilor în anul 2020 cu această destinaţie ce revine fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în totalul cheltuielilor cu această destinaţie ale unităţilor administrativ-teritoriale, dar nu mai mult de 30.000 mii lei. (3) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice virează până la data de 15 iulie 2020 sumele reprezentând cheltuielile aferente perioadei ianuarie-iunie, iar pentru perioada august-decembrie până la data de 10 a fiecărei luni". Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Vot, vă rog. 3 minute. Grupurile parlamentare, deci, vă menţineţi indicaţia de vot. Vă mulţumesc. (Vot electronic la distanţă.) Cu 305 voturi împotrivă, 31 de voturi pentru, 11 abţineri, a rămas amendament respins. Vă rog, o pauză de 5 minute. După pauză

Ion-Marcel Ciolacu Dacă la anexă sunt comentarii? Dacă la celelalte amendamente admise mai sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul electronic, cu propunere de adoptare, cu amendamentele admise şi respinse.