3 iunie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (PL-x 336/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Poziţia 1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului; PL-x 336/2018. Sunt 23 de amendamente admise şi tot 23 de amendamente respinse. Raport comun. Domnul preşedinte Stănescu, raport comun Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică. Vă rog. Comisia pentru agricultură. Comisia juridică lucrează în paralel cu plenul acum.

Alexandru Stănescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Avem un raport comun. Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, transmis cu adresa nr. PL-x 336/2018. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 22 mai 2018. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ, prin Avizul nr. 1.023 din 27 noiembrie 2017, a avizat favorabil iniţiativa legislativă. Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative, sub rezerva însuşirii propunerilor şi observaţiilor transmise. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu amendamentele admise, aşa cum sunt redate în Anexa nr.1 şi amendamentele respinse, redate în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport comun. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Dacă-mi permiteţi, pentru Departamentul Legislativ, aş vrea să le dăm posibilitatea să facă rectificări şi corelări de tehnică legislativă, dacă este cazul. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Înţeleg că Grupul USR, domnul Dehelean, are o chestiune pe procedură. Vă rog să faceţi legătura cu domnul Silviu Dehelean.

Silviu Dehelean Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În numele Grupului USR, aş vrea să solicit retrimiterea acestui proiect pentru o perioadă de două săptămâni la Comisia juridică, întrucât, după cum rezultă chiar şi din punctul de vedere al Guvernului din 2018, sunt unele prevederi care încalcă Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană şi restrâng drepturi fundamentale... fără respectarea prevederilor Constituţiei... Mă rog, sunt mai multe aspecte pe care le-am ridicat.

Florin Iordache Bun. Invit liderii grupurilor parlamentare să-şi exprime... Păi, nu, nu, nu, pentru retrimitere! (Vociferări.) Vă rog. Grupul PNL... Grupul PSD. Vă rog, domnule Simonis, recomandaţi colegilor.

Alfred - Robert Simonis Grupul parlamentar al PSD nu susţine retrimiterea la comisie, prin urmare vom vota împotriva acestei propuneri.

Florin Iordache Grupul PNL? Voci din sală : Treceţi mai departe!

Florin Iordache Bun. UDMR?

Zacharie Benedek Suntem de acord cu retrimiterea.

Florin Iordache Bun. PNL, interveniţi? PMP?

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul PMP nu susţine retrimiterea la comisie.

Florin Iordache Bun. Mai sunt intervenţii? Nu. Să înceapă votul pentru propunerea USR de retrimitere. (Vot electronic la distanţă.) Prin înţelegerea cu liderii grupurilor parlamentare, numai colegii din sală... Vă rog. Exprimaţi-vă, ca să contabilizăm. La votul final îi vom suna şi pe colegii care n-au putut să voteze. Vă rog. Da, domnule coleg.

Sergiu Cosmin Vlad Sergiu Vlad. Pentru retrimitere.

Florin Iordache Mulţumesc. Mai departe. Altcineva, dintre colegii din sală, care nu au putut vota?

Levente Vass Vass Levente, UDMR. Pentru retrimitere.

Florin Iordache Mai este vreun coleg în sală care nu a putut vota? Nu. Din 158 de colegi prezenţi, 49 pentru, 100 împotrivă, 8 abţineri, un coleg nu a putut vota. Propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi. Intrăm în dezbateri generale. Din partea Grupului PNL, domnul Varga e prezent? V-aţi înscris la cuvânt, domnule Varga.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Numai puţin, domnule Varga! Deci colegii care s-au înscris... Prin consens cu liderii grupurilor parlamentare, colegii care nu pot vota la proiecte în timpul dezbaterilor, nu-i mai luăm telefonic. Numai la votul final, cei care nu pot vota, numai la votul final pot interveni. Deci rog stafful tehnic, resetaţi numai colegii care vor să intervină. Discutăm la dezbateri generale. Da, domnule Varga!

Vasile Varga Ce am constatat în această lege? Schimbarea ordinii de exercitare a dreptului de preempţiune, incluzându-se între preemptori rudele de gradul I şi a tinerilor fermieri. Instituirea unor condiţii cumulative pe care trebuie să le îndeplinească cumpărătorii persoane fizice şi juridice. Instituirea unei interdicţii de vânzare a terenurilor pe o limită de 15 ani. Reglementarea obligativităţii utilizării strict a terenurilor agricole pentru desfăşurarea activităţilor agricole de proprietari, fie în regim de exploatare directă, fie prin încheierea unui contract de arendare. Întrucât măsurile propuse, prin condiţionarea domiciliului reşedinţă şi sediului în unitatea teritorială unde se află terenul extravilan scos la vânzare, au ca obiectiv indirect şi restrângerea dreptului cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte a acordului privind spaţiul economic european de a dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor, acest proiect de lege încalcă prevederile Tratatului privind aderarea României la Uniunea Europeană, încalcă prevederile Tratatului privind aderarea României, ratificat prin Legea nr. 157/2005, mai precis actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgariei şi României. Lista menţionată din protocol, ca măsuri tranzitorii pentru România, punctul 3, "Libera circulaţie a terenurilor", pe care legislaţia română le-a stabilit în acest domeniu, au încetat în termen de 5, respectiv 5 ani, 7 ani de la data aderării. Totodată, învederăm faptul că exercitarea dreptului de proprietate nu se poate face în mod absolut izolat, ci în cadrul societăţii din care titularul face parte. Astfel, interesele titularului dreptului de proprietate pot veni în conflict cu interesele titularilor altor drepturi sau chiar intereselor generale ale societăţii. Dobândirea în condiţii restrictive a dreptului de proprietate, impunerea unor condiţii de către cumpărător, cum sunt reşedinţa, domiciliul, cu cel puţin un an înaintea înregistrării ofertei de vânzare pe raza administrativ-teritorială unde se află terenul, desfăşurarea de activităţi agricole pe o perioadă de 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare, obţinerea unui procent al veniturilor din activităţi agricole desfăşurate pe raza teritorială a unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, pentru o perioadă de trei ani, anterior acestui moment, pentru persoanele juridice, dincolo de caracterul lor incert şi nepredictibil, conduc la schimbarea regimului juridic al dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi nu pot fi calificate, în opinia noastră, drept măsuri de constrângere a exerciţiului unor drepturi şi libertăţi. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, concretizate cu titlu, de exemplu, prin Decizia nr. 266 din 21 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 443 din 19 iulie 2013, şi Decizia nr. 462 din 17 septembrie 2014, Curtea va analiza, prin prisma unui test de proporţionalitate, dacă astfel de limitare este justificată, dacă obiectul urmărit califică scopul reglementării ca fiind legitim, dacă limitarea este rezonabilă în raport cu obiectul urmărit şi nu tinde la transformarea acestui drept în unul iluzoriu, teoretic, conform principiului proporţionalităţii. Astfel, cum a reţinut Curtea, prin Decizia nr. 662 din 2014, "orice măsură luată trebuie să fie adecvată, capabilă, în mod obiectiv, să ducă la îndeplinirea scopului". Or, anumite condiţii impuse de legiuitor persoanelor fizice sau juridice pentru cumpărarea terenului reprezintă o limitare în vederea dobândirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole situate în extravilan şi, în consecinţă, este necesară efectuarea testului de proporţionalitate pentru fiecare condiţie în parte. Tot potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţiile legislative propuse nu trebuie să instituie o sarcină nerezonabilă şi excesivă, în raport cu obiectul. Mai mult, art. 44 alin. (2) din Constituţie: "Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor numai..."

Florin Iordache Concluzionaţi!

Vasile Varga "... în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică".

Florin Iordache Mulţumesc. Rog toţi colegii şi vorbitorii să ne încadrăm totuşi, să ne respectăm unii pe alţi şi să ne încadrăm în timp. Din partea Grupului USR, domnul Silviu Dehelean. Se pregăteşte, de la PMP, Ionuţ Simionca.

Silviu Dehelean Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul pe care-l avem astăzi în dezbatere este un exemplu despre ce se întâmplă atunci când ai un lucru defect şi hotărăşti că e cazul să-l strici şi mai tare. Din 2014 până în 2018, statul român nu a folosit niciodată dreptul de preempţiune, care este legiferat în favoarea sa prin Legea nr. 17, pentru a cumpăra teren extravilan. Tot din 2014 până în 2018, în baza acestei legi, nu a fost constatată şi sancţionată nicio singură contravenţie. Singura concluzie care se poate trage, în urma acestor date, este aceea că nicio instituţie publică nu a supravegheat modul de aplicare a acestei legi. Informaţiile de mai sus sunt extrase dintr-un răspuns la o întrebare pe care am adresat-o Ministerului Agriculturii, în 2018, şi este certitudinea mea că nu există niciun element care să ne spună că s-ar fi schimbat ceva în ultimii doi ani. Singurul lucru pe care a reuşit să-l genereze Legea nr. 17 a fost birocraţie. Dacă până la adoptarea legii din 2014, o procedură de vânzare a unui teren necesita undeva la o săptămână, după Legea nr. 17 aceeaşi procedură durează cel puţin două luni, ca timp, şi sunt necesare în jur de 10-15 documente obţinute de la diverse instituţii ale statului. Dacă proiectul de astăzi va fi adoptat şi va intra în vigoare în forma actuală, care este propusă, procedurile se vor transforma radical, şi anume vânzarea unui teren extravilan va dura spre patru luni şi vor fi necesare 20-30 de documente. Este convingerea noastră că orice lege trebuie să dea posibilitatea unei conformări voluntare cât mai simple pentru cetăţeni, iar proiectul de astăzi eşuează lamentabil la acest capitol. Din pricina piedicilor birocratice se va genera un apetit pentru ocolirea legii şi cumva disimulaţii în raporturile civile dintre părţi. Efectele vor fi: denaturarea circuitului civil, şubrezirea actelor încheiate de români şi, probabil, undeva, pe un orizont de timp mediu spre lung, o serie de procese în instanţele din România. În altă ordine de idei, la fel cum a spus şi antevorbitorul meu, legea reuşeşte să fie o colecţie de încălcări ale Constituţiei, de paralelisme şi neclarităţi terminologice. Pe lângă cele invocate mai devreme, noi considerăm că restrânge şi un drept fundamental, dreptul la proprietate, pentru că restrângerile operate prin prevederile propuse nu respectă condiţiile din art. 53 din Constituţie. Sunt foarte mulţi termeni neclari şi impredictibili care pot fi folosiţi în limbajul comun, dar care nu ar trebui să aibă nicio legătură cu rigorile unui text legislativ. Pe lângă aspectele tehnice, este important să spunem şi că, din punctul nostru de vedere, această lege sau modificările propuse astăzi nu restrâng achiziţionarea terenurilor de către cetăţenii săi. Este fals să credem aşa ceva. Excesul de proceduri şi generarea de bariere birocratice va bloca, în primul rând, cetăţenii şi capitalul românesc. Nu putem să comparăm resursele materiale, logistice, de know-how, juridice şi de răbdare pe care le au cei care vin să investească în România, faţă de cetăţenii noştri. Predictibil, primele victime ale acestui labirint legislativ vor fi exact cei a căror protecţie se pretinde că se urmăreşte prin adoptarea acestei legi - fermierii români. USR nu consideră că aceasta este calea pentru susţinerea proprietăţii private româneşti şi pentru dezvoltarea agriculturii. Considerăm că, comasarea terenurilor nu a fost niciodată obiectivul real al acestei legi şi, în consecinţă, vom vota împotriva acestui proiect.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Grupul PMP, domnul Simionca. Vă rog să faceţi legătura cu dumnealui. Vă rog.

Ionuţ Simionca Mă auziţi?

Florin Iordache Vă rog.

Ionuţ Simionca Bună dimineaţa, domnule preşedinte! Stimaţi colegi, Această lege este o lege bine intenţionată. Într-adevăr, iniţiatorii au făcut nişte greşeli, dar noi trebuie să ne gândim, în primul rând, la protejarea ţării noastre şi a terenurilor României. De prea mult timp România a fost vândută, terenurile României au fost vândute, de prea mult timp pădurile noastre au fost vândute şi este momentul ca noi, parlamentarii, să facem ceva, în acest sens, pentru stoparea acestor vânzări. Această lege aduce multe filtre şi obstrucţionează cumpărarea de terenuri agricole, şi intenţia legii a fost să protejeze fermierul român, să protejeze agricultorul român şi să le dea şansa şi oportunitatea fermierilor români, tinerilor fermieri să poată să-şi cumpere terenuri, să poată să se dezvolte. Partidul Mişcarea Populară va vota acest proiect legislativ, pe care noi îl considerăm necesar, şi, într-adevăr, modificările care sunt necesare se pot face şi ulterior. Nicio lege sau majoritatea legilor nu sunt perfecte, dar pot fi reparate, pot fi ajustate, pot fi amendate. Şi cei care şi-au dorit astăzi să retrimită legea la comisie sau la comisiile de specialitate trebuiau să se gândească cum să facă să fie prezenţi la comisii, şi când se dezbate legea în comisii să vină la comisii, să muncească şi să-şi depună amendamentele, pentru că noi trenăm de doi ani această lege, şi în aceşti doi ani s-au vândut terenurile României străinilor. Şi noi, dacă suntem responsabili şi vrem să ne protejăm ţara, trebuie să votăm această lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Grupul UDMR. Domnul Szabó Ödön. Vă rog, domnule deputat.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această lege este o lege mai bună decât cea pe care o avem în momentul de faţă în vigoare, din perspectiva noastră, atât în ceea ce priveşte dreptul de preempţiune, cât şi limitarea unor posibile acumulări nejustificate, în care, practic, fermierii din România să aibă o concurenţă neloială pe piaţa internă. În momentul de faţă eu cred că trebuie, totuşi, să upgradăm puţin această iniţiativă legislativă. Avem pe punctul 8 - şi o să vă rog, domnule preşedinte, să-mi daţi voie ca la punctul 8 marginal, la respinse, să susţin un amendament, întrucât noi suntem pentru susţinerea fermelor mijlocii, care, practic, vin ca să nu lase să se depopuleze zona rurală, practic, vin ca să susţină fermele de până la 750 de hectare, practic, creând o clasă de mijloc a fermierilor în România, pentru că în momentul de faţă polarizarea începe să crească foarte mult, iar fermele şi fermierii români cu potenţial mare de investiţie în zona agricolă sunt foarte puţini. Deci, dacă această polarizare este susţinută de stat, în perioada următoare fermele mijlocii vor dispărea, cu atât mai mult fermele mici, şi cu toţii cred că avem nevoie - mai ales această pandemie a demonstrat - de o clasă de mijloc, inclusiv în zona fermierilor din România. Această lege în forma actuală ajută acest lucru, dar nu destul. Iar ceea ce au spus unii colegi de-ai mei mai înainte duce, practic, la desfiinţarea acestei clase de mijloc a fermierilor din România. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Roman, vă rog, o chestiune de procedură. Şi apoi ultimul vorbitor, domnul Steriu, şi începem dezbaterea pe articole. Vă rog, domnule Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Partidul Naţional Liberal va ataca la Curtea Constituţională a României acest proiect de lege, dacă el va trece astăzi de Parlament. Unii n-au înţeles că nu mai putem să ne înfruptăm din ceea ce este al statului, să-l trecem către ADS-uri, iar după aceea să-l trecem către zona privată, către baronii latifundiari care au înţeles că după ce Dragnea a furat Belina nu e niciun fel de problemă să ne uităm, ca sursă de îmbogăţire, spre terenurile pe care, prin metode ilicite, unii le-au luat tot din proprietatea statului. Pe lângă chestiunile de constituţionalitate prezentate de colegul de la UDMR... Atenţie, stimaţi colegi, dreptul de preempţiune duce spre o zonă penală, pentru că, la modul în care aţi gândit dumneavoastră acest proiect de lege, el nu este decât o dedicaţie, o dedicaţie pentru patru sau cinci mari latifundiari, iar chestiunea aceasta se va întoarce împotriva dumneavoastră. Vă spun cu toată bunăvoinţa. Gândiţi-vă foarte bine, retrimiteţi-l la comisie! N-aţi fost de acord. Puteaţi să-l retrimiteţi la comisie, să aveţi o lege constituţională şi o lege bună. Domnule Stănescu, vă puteţi supăra şi vă înţeleg supărarea, însă vă spun un lucru... (Vociferări.) Vă înţeleg. Ieri, 56 sau 65 de hectare de pădure, astăzi discutăm despre chestiunea aceasta... Opriţi-vă! Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Simonis şi apoi domnul Steriu. Vă rog.

Alfred - Robert Simonis Domnule preşedinte, Unii colegi au nişte obsesii şi nu fac altceva decât să le repete la nesfârşit. Capitolul despre preempţiune a fost scris de cineva de la PNL, ca să fie foarte clar, amendament depus şi votat în comisie, dar depus de PNL. Pe de altă parte, să vii să spui nonşalant că ataci la CCR o lege care încearcă îngreunarea înstrăinării terenurilor... Ştiţi foarte bine că sunt judeţe întregi din ţară unde proprietarii nu mai sunt cetăţeni români! Prin această lege, tânărul fermier român va avea preempţiune atunci când cumpără un teren pe teritoriul României. Ştiu că nu aveţi nimic despre România în sângele dumneavoastră, dar măcar nu ne mai certaţi atâta! Veniţi cu tot felul de obsesii, la nesfârşit, cu nu ştiu ce blaturi... N-are importanţă, oameni buni, putem, prin această lege, să se înstrăineze mai greu suprafaţa românească, suprafaţa de teren din România. Ce discutăm?! Ne referim la una, la alta, încercăm să denaturăm adevărul, atacăm la CCR tot ce-i bun pentru români?! Voi atacaţi la CCR! Măcar n-o mai spuneţi nonşalant!

Florin Iordache Domnul Steriu. Vă rog.

Valeriu-Andrei Steriu Stimaţi colegi, Cred că antevorbitorul de dinaintea domnului Simonis nu citise legea, nu ştia toate aceste aspecte. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre Legea nr. 17, cea pe care o modificăm astăzi. E o lege scrisă de Partidul Social Democrat în 2013, trecută în 2014; este o lege foarte bună care a oprit înstrăinarea terenurilor agricole din România. În 2013, scopul Legii nr. 17 era următorul: asigurarea securităţii alimentare, protejarea intereselor naţionale şi exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional, stabilirea unor măsuri pentru reglementarea vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi comasarea terenurilor, în vederea creşterii dimensiunilor fermelor agricole şi constituirea exploataţiilor viabile economic. Legea nr. 17 spunea foarte clar - contextul european. De altfel, a funcţionat timp de 5 ani de zile fără să aibă niciun fel de rezervă din partea Uniunii Europene. Ea a fost propusă în 2013 în Guvern şi a fost votată în 2014. Să vă spun cum a fost votată. 221 de deputaţi - pentru. Practic, toţi deputaţii liberali au votat atunci pentru, alături de PSD, care a iniţiat-o. Au fost voturi împotrivă doar din partea PDL. USR nu se născuse încă. În cei aproape 4 ani de aplicare a acelei legi, 600.000 de hectare s-au vândut, în conformitate cu această lege, ridicând ferma medie românească de la 2,4 hectare la peste 4 hectare. Începem să contăm şi noi în Europa, cu o medie consolidată. Preţul terenurilor, da, s-a ridicat, aducând un patrimoniu mai important şi României, şi fermierilor, şi aducând o circulaţie clară şi predictibilă terenului agricol, asigurând posibilitatea de a folosi terenuri şi în zona bancară, ca garanţii. Şi se obţine astfel un capital de lucru suplimentar pentru fermieri. Rezultatul l-am văzut în ultimii ani - producţii agricole însemnate, mult mai bune. Evident, şi cu un bun management în Ministerul Agriculturii, nu cum îl avem astăzi. Actualul proiect vine cu nişte calităţi suplimentare. Este scris de 160 de deputaţi şi senatori din Partidul Social Democrat. Continuă stimularea consolidării pieţei funciare, se schimbă însă ordinea de exercitare a dreptului de preempţiune, incluzându-i pentru prima oară şi pe tinerii fermieri, aşa cum sunt ei definiţi în Uniunea Europeană. Aduce, într-adevăr, condiţii cumulative pentru cumpărători, persoane fizice sau juridice, pentru că dorim ca terenul acesta să fie folosit doar pentru agricultură, nu speculativ, cum s-a întâmplat în unele zone. Instituie interdicţii de vânzare pe o perioadă de 8 ani de la cumpărare. Sau îl poţi vinde, dar plătind nişte impozite suplimentare. Ca să nu-l mai cumperi astăzi cu un preţ şi să-l revinzi a doua zi făcând speculă. Şi pentru prima oară introduce un registru unic naţional privind circulaţia şi destinaţia terenurilor agricole situate în extravilan. Acest registru, administrat de Ministerul Agriculturii, pentru prima oară va reuşi să analizeze şi să facă o situaţie clară a regimului de proprietate al acestor terenuri agricole. Să ştim şi noi cât capital românesc, cât capital străin, câţi cetăţeni români, câţi cetăţeni străini, câţi cetăţeni europeni sunt proprietari în România pe aceste terenuri. Ce este foarte important. În ultimii 2 ani această lege a fost, în comisie, discutată cu toate structurile profesionale şi asociative aparţinând fermierilor. Toţi - de la LAPAR, la PRO AGRO, la... - toţi au trecut şi şi-au adus punctul de vedere, completând-o, analizând-o şi, în final, validând-o. Cum a mers punctul de vedere din partea Guvernului? În 2018, pe o analiză de 7 pagini, Guvernul Partidului Social Democrat emite un punct de vedere favorabil, cu propuneri şi recomandări care au fost incluse ulterior. În urmă cu o lună, în 2020, Guvernul PNL menţionează sec, fără nicio explicaţie, că nu susţine acest proiect de lege, făcând doar o trimitere către Ministerul Agriculturii. Ciudat, ministrul agriculturii, ca deputat, în 2014, a votat "da" pentru această lege. Şi e şi domnul Nini Săpunaru, nu-l văd, aici, în sală, vorbeşte la telefon. Şi dânsul a votat "da", ca preşedinte al Comisiei pentru agricultură, în urmă cu 4 ani. Mă întreb dacă aceste puncte de vedere ale Guvernului Orban, pentru legi propuse de parlamentari, se adoptă în biroul premierului Orban, între sticle de bere, sticle de whisky şi prin ceaţa fumului de trabuc. Că altfel nu-mi explic de ce nu o acceptă. Înţelegem prin reacţia aceasta, atât a PNL, cât şi a USR, că nu le place să oprim înstrăinarea terenului român. Că doresc să continue exportul de muncitori pentru sparanghelul din Europa. Şi asta este singura concluzie pe care o putem deduce. Susţinem în continuare această lege, cu toată ardoarea. Dorim în continuare ca terenul agricol al României să stea pentru români. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Intrăm în dezbaterea articolelor. Rog colegii care au amendamente respinse, vom discuta pe amendamentele respinse. Cine doreşte? De la 1 la 10, dacă sunt intervenţii? Da, vă rog, domnul coleg, spuneţi, care amendament? Să pot să-l supun discuţiei. (Vociferări.) De la 1 la 10. Vă rog.

Zacharie Benedek Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Marginal 8. Art. 4 1 . alin. (1). "În cazul în care titularii dreptului de preempţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se poate face către persoanele fizice care au domiciliul/reşedinţa în raza unităţii administrativ-teritoriale - şi aici vine completarea - sau pe o rază de 50 de km. faţă de amplasamentul terenului ce face obiectul ofertei de vânzare, stabilit pe o perioadă de cel puţin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare, cu condiţia să nu aibă în proprietate o suprafaţă mai mare de 750 de hectare...". Şi ar fi alin. (2). "Se interzice achiziţionarea de către societăţile comerciale, înregistrate conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, a terenurilor agricole care fac obiectul prezentei legi". Vă mulţumesc. (Vociferări.) Două.

Florin Iordache Este vorba de amendamentul de la poziţia 8, care are două alineate. Amendament respins în Comisia juridică şi în Comisia... (Vociferări.) E amendament respins. Asta era... (Vociferări.) Rog liderii să poftească la prezidiu puţin. (Consultări.) Vom supune votului alin. (1) al art. 4 1 . Invit liderii grupurilor să precizeze poziţia grupurilor parlamentare.

Alfred - Robert Simonis Grupul PSD nu va susţine amendamentul UDMR. În consecinţă, va vota împotrivă.

Florin Iordache PNL?

Laurenţiu-Dan Leoreanu Partidul Naţional Liberal se va abţine la acest amendament.

Florin Iordache Mulţumesc. USR?

Bogdan-Ionel Rodeanu Grupul parlamentar al USR nu susţine acest amendament.

Florin Iordache Mulţumesc. PMP? (Vociferări.) Ştiu, UDMR susţine. Vă rog.

Petru Movilă PMP nu susţine acest amendament.

Florin Iordache Mulţumesc. Şi, domnul Varujan Pambuccian, minorităţile?

Varujan Pambuccian Noi susţinem amendamentul, pentru că e vorba de preempţiune pentru localnici.

Florin Iordache Da. Bun. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Dacă dintre colegii din sală cineva nu a putut vota? Da, vă rog, domnule coleg.

Botond Csoma Sunt deputat Csoma Botond, deputat al UDMR de Cluj. Votez pentru amendamentul respins.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Mai departe.

Levente Vass Vass Levente - pentru.

Florin Iordache Da. Mulţumesc.

Vlad-Emanuel Duruş Duruş Vlad - împotriva amendamentului.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Am finalizat. Pentru - 29, împotrivă - 139, abţineri - 38. Amendamentul nu a trecut. Dacă mai sunt... până la 10, dacă doreşte cineva să intervină la amendamente? Domnul Dehelean, vă rog. Doriţi să susţineţi un amendament respins?

Silviu Dehelean Da, domnule preşedinte, vreau să susţin două amendamente respinse. Cel de la poziţia 7...

Florin Iordache Da.

Silviu Dehelean ... şi cel de la poziţia 10, care prevăd eliminarea art. 4 1 şi art. 4 2 . Motivele le-am expus şi mai devreme. Motive de încălcare a Constituţiei şi a Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană.

Florin Iordache Bun. Deci avem, la poziţia 7, amendamentul USR, de eliminare şi apoi de reformulare. Invit liderii să-şi prezinte poziţia. PSD. Repet, amendament respins în comisii.

Alfred - Robert Simonis Grupul PSD va vota împotrivă.

Florin Iordache PSD - împotrivă. PNL.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Noi ne vom abţine la toate amendamentele care vor fi propuse la această reglementare, pentru că, în opinia noastră, reglementarea în sine este neconstituţională. Mulţumim.

Florin Iordache Mulţumesc. UDMR?

Zacharie Benedek Grupul UDMR se va abţine. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă nu mai sunt... PMP.

Petru Movilă PMP votează împotrivă.

Florin Iordache Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Reamintesc, dau cuvântul colegilor la votul final, celor care nu se pot conecta. Deci, domnul Chiriac sau ceilalţi colegi, dacă nu vă puteţi conecta, numai la votul final vă mai dau cuvântul. Pentru - 22, împotrivă - 123, 62 de abţineri. Amendamentul a fost respins. Dacă de la 10 până la... Domnul Dehelean, vă rog. La ce poziţie mai susţineţi un amendament? Faceţi legătura cu domnul Dehelean.

Silviu Dehelean Mă auziţi?

Florin Iordache Vă aud.

Silviu Dehelean Da. La poziţia 10. Eliminarea art. 4 2 , amendament respins. Şi pentru că mai devreme am uitat să spun, şi USR va susţine orice demers de sesizare a aspectelor de neconstituţionalitate la Curtea Constituţională.

Florin Iordache Da. Bun. Să treacă, şi apoi vedeţi dacă atacaţi. Bun. Supun votului dumneavoastră. Repet... PSD. Este amendament respins, la poziţia 10. Amendament USR, da, a fost respins. Precizaţi-vă poziţia.

Alfred - Robert Simonis Grupul PSD va vota împotrivă.

Florin Iordache PSD - împotrivă. PNL? Se abţine.

Gabriel Andronache Da. E ultima oară când mai vin la microfon pe această reglementare. Ne vom abţine la toate amendamentele care vor fi.

Florin Iordache Vă mulţumesc. UDMR.

Zacharie Benedek Vom vota împotrivă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Împotrivă. PMP? Domnul Movilă.

Petru Movilă Vom vota pentru respingerea lui. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Rezultatul votului - 24 pentru, 133 împotrivă, 47 de abţineri, un coleg nu a votat. A fost respins. Mergem mai departe. Dacă mai sunt colegi, de la 10 la 20, care doresc să intervină? Domnule Dehelean, doriţi în continuare?

Silviu Dehelean Nu, domnule preşedinte, n-am mai solicitat cuvântul.

Florin Iordache Păi, dacă nu doriţi, de ce solicitaţi, domnule Dehelean? Mergem mai...

Silviu Dehelean Dar nu am apăsat, a rămas din urmă.

Florin Iordache De la 10 la 23, dacă sunt intervenţii? Nu. Bun. În aceste condiţii, rămâne la votul final. Are... (Domnul deputat Vasile Varga solicită să ia cuvântul.) Domnul Varga, vă rog. Vorbitori din sală. Domnul Varga, vă rog. Şi apoi domnul Simonis. Numai puţin, domnule Varga. Veniţi... (Consultări.) Da, în urma consultărilor, Grupul PSD, domnul Simonis.

Alfred - Robert Simonis Da. Domnule preşedinte, Am rugămintea să supuneţi votului un amendament admis. Şi anume, la marginal 5, art. 4 1 , vă propun eliminarea lit. d), cea care presupune că cumpărătorul unui teren trebuie să aibă studii în domeniul agricol. Deci, la art. 4 1 , eliminarea lit. d).

Florin Iordache Dar toţi liderii grupurilor parlamentare, întreb, au fost de acord? Ca să nu mai supunem votului, da?

Alfred - Robert Simonis Consens. Deci, prin consens, art. ...

Florin Iordache Prin consens. Deci, prin consens - pentru stafful tehnic -, lit. d) a art. 4 1 se elimină, da? Mulţumesc. Nemaifiind alte intervenţii, rămâne la votul final.