9 martie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă (PL-x 341/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 4. PL-x 341/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Raport comun, Comisia pentru tehnologia informaţiilor şi Comisia pentru industrii. Cine prezintă? Domnul Zainea. Domnul preşedinte Zainea, vă rog, prezentaţi dumneavoastră raportul comun.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă. În temeiul dispoziţiilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul acesta de lege. Prin punctul de vedere transmis, Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative, cu observaţii şi propuneri. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au avizat favorabil proiectul de lege. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma dezbaterilor proiectului de lege, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, cu amendamentele admise redactate în Anexa nr. 1 şi amendamentele respinse redactate în Anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Avem 3 amendamente respinse. Dacă se susţin? Nu. Avem 8 amendamente admise. La titlul legii. Intervenţii? Nu. De la 2 la 8. Intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; caracter ordinar. Domnul Andronache, vreţi să interveniţi? Vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Avem două solicitări. Pe de o parte, ca punctele 13 şi 14 din ordinea de zi să devină punctele 9 şi 10. Vorbim aici despre PL-x 86/2020, pe punctul 9 şi PL-x 87/2020, pe punctul 10. Și prelungirea programului de lucru până la epuizarea punctului 10 din ordinea de zi. Vă mulţumesc.