11 decembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004 (PL-x 384/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache La poziţia 9, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România nr. 466/2004; PL-x 384/2019; are raport de respingere. Comisia pentru muncă, vă rog să prezentaţi raportul. Vă rog, domnule deputat.

Irinel Ioan Stativă Domnule preşedinte, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unui nou cadru legal privind statutul profesiei de asistent social în România, preconizându-se, printre altele, eliminarea din cadrul juridic actual a obligaţiilor asistenţilor sociali de a deveni membri în Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali şi de a se înregistra în Registrul naţional al asistenţilor sociali, obligaţii stabilite în prezent prin Legea nr. 466/2004. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizele... La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 2 octombrie 2019 au participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare... La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi, din totalul de 21 de membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi - două voturi împotrivă şi 3 abţineri. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 din Constituţia României. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 septembrie 2019. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege întrucât majoritatea textelor din proiectul de lege nu sunt redactate într-o manieră de natură să permită înţelegerea, interpretarea şi aplicarea soluţiilor normative preconizate. Sunt încălcate normele de tehnică legislativă, iar soluţiile conţinute sunt fie incomplete, fie imprecise, unele dintre ele fiind susceptibile să aducă atingere unor prevederi constituţionale. De asemenea, membrii comisiei apreciază că prevederile actuale sunt acoperitoare, fiind în concordanţă cu normele europene în materie. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final; caracter organic; propunere de respingere.