27 noiembrie 2019 – Reexaminarea Legii privind procedura interpretării actelor normative, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.61 din 7 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 30 martie 2017 (Pl-x 112/2016/2017). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 29, reexaminarea Legii privind procedura interpretării actelor normative, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 61 din 7 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 30 martie 2017; PL-x 112/2016/2017. Are caracter ordinar. Comisia juridică, prezentarea raportului? Domnul Varga, doamna Căruceru...? Prezentarea raportului? Doamna Căruceru, vă rog.

Aida-Cristina Căruceru Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Legea are ca obiect de reglementare stabilirea normelor generale privind procedura interpretării actelor normative. În acest sens, sunt prevăzute, în principal: obiectul interpretării, tipurile de interpretare, procedura interpretării legilor, procedura interpretării ordonanţelor şi a ordonanţelor de urgenţă. Legea a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, la data de 7 noiembrie 2016. Curtea Constituţională a declarat legea ca fiind neconstituţională în ansamblul său, prin Decizia nr. 61 din 7 februarie 2017. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea legii. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu doreşte nimeni. Nefiind amendamente, merge la votul final.