15 octombrie 2019 – Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2018 pentru completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.25 din 16 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.128 din 18 februarie 2019 (PL-x 482/2018/2019). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 17. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 25 din 16 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2019; PL-x 482/2018/2019. Raport fără amendamente. Procedură de urgenţă. Din partea comisiilor, pentru prezentarea raportului? Comisia juridică sau cea pentru politică economică? Da? Comisia pentru politică economică. Vă rog. Domnul Bogdan Stoica.

Bogdan-Alin Stoica Bună ziua! Mulţumesc. Raport comun asupra reexaminării Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 25 din 16 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2019. În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost sesizate cu reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 25 din 16 ianuarie 2019. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 19 septembrie 2018, iar Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 14 noiembrie 2018. În conformitate cu dispoziţiile art. 146 lit. a) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare, Curtea Constituţională a fost sesizată cu obiecţia de neconstituţionalitate a legii. Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 25 din 16 ianuarie 2019, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României. Procedura de reexaminare a legii, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale, a fost declanşată de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată. Senatul, care a şi adoptat prezentul proiect de lege, ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii sesizate au dezbătut legea supusă reexaminării, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale, în şedinţe separate. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a desfăşurat şedinţa în data de 19 martie 2019, iar Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a desfăşurat şedinţa în data de 26 martie 2019. În urma reexaminării şi a punctelor de vedere exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să înainteze plenului Camerei Deputaţilor raportul comun de adoptare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, în forma adoptată de Senat, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale. În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea supusă reexaminării face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, legea rămâne la votul final.