15 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2018 pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007 (PL-x 141/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2018 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007; PL-x 141/2018. Ne aflăm tot în procedură de urgenţă şi sunt 3 amendamente admise. Are cuvântul reprezentantul Guvernului. Vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Prezentarea raportului comun? Domnul preşedinte Bode, vă rog.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate cu dezbaterea şi avizarea acestui act normativ, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 20 februarie 2018. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 4 din Legea nr. 92/2007, în scopul asigurării continuităţii efectuării serviciilor regulate de transport de persoane în condiţii de legalitate, al respectării caracterului permanent şi a regimului de funcţionare continuu a serviciilor regulate de transport de persoane, al evitării practicilor ilicite în activităţile de transport persoane şi asigurarea cadrului legal de efectuare a serviciilor regulate de transport de persoane, precum şi al evitării impactului negativ asupra bugetului de stat, prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţilor de transport de persoane, ce sunt desfăşurate în afara sau în lipsa cadrului legal în vigoare. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două comisii au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2018 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale nu doreşte nimeni să intervină? Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul legii sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 2, obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. La 3, obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul merge la votul final.