15 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea şi completarea art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (PL-x 83/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2018 pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; PL-x 83/2019. Sunt 7 amendamente admise. Ne aflăm în procedură de urgenţă. Din partea Guvernului României? Vă rog, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Din partea comisiilor, prezentarea raportului comun? Domnul preşedinte Roman, vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate cu dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, asupra proiectului de lege amintit. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul în 25 februarie 2019. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil. Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil. Comisia pentru muncă, aviz favorabil. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, în sensul utilizării în anii următori, în condiţiile legii, a creditelor de angajament prevăzute în fişa Programului "Etapa a II-a a Programului Naţional de Dezvoltare Locală" rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiilor bugetare ale anilor 2017-2019. Potrivit prevederilor art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, cele două comisii sesizate în fond au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în data de 19 martie. Au fost prezenţi 24 din 25 de deputaţi. Comisia pentru administraţie, în 26 martie. Au fost prezenţi 21 din 23. La dezbaterile din cadrul celor două comisii sesizate în fond, dezbateri care au avut loc în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor întocmirea unui raport comun de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2018 pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu un amendament admis de tehnică legislativă prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Domnul preşedinte Roman? Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Grupul Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă. Atragem însă atenţia că avem deja un blocaj al plăţilor făcute pe PNDL. Practic sunt achitate doar facturile înregistrate până la 1 octombrie, lunile noiembrie şi decembrie nu sunt acoperite, şi Ministerul Dezvoltării Regionale a luat decizia de a muta plata acestor facturi din bugetele locale, pentru ultimele două luni, urmând ca ele să fie decontate - e cel puţin o promisiune - la finele anului. Problema e că în comunităţile mici, unde bugetele locale sunt şi aşa insuficiente, nu au de unde să achite aceste facturi şi practic s-a intrat într-un blocaj cu constructorii. Ar fi fost foarte bine ca Guvernul, la rectificare, să ţină cont de cerinţele reale de la nivelul MDRAP, pentru că se tot laudă Guvernul cu PNDL, dar atunci când e vorba de a-şi onora plăţile, vă repet, pe acest an două luni sunt restante. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul legii sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. Dacă la nr. crt. 2, obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. La 3, obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. La 4, obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. La 5, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. 6, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. 7, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul merge la votul final.