15 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L193/1 din data de 19 iulie 2016 (PL-x 289/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 11. Proiectul de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016, de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L193/1 din data de 19 iulie 2016; PL-x 289/2017; ne aflăm în procedură de urgenţă şi are caracter ordinar. Comisia sesizată în fond, Comisia pentru buget, prezentarea raportului suplimentar. Vă rog.

Iuliu Nosa Raport suplimentar asupra Proiectului de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 1164/2016. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de lege, în şedinţa din 12 septembrie 2017. Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl reprezintă transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 din 12 iulie 2016. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimare, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Proiectului de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 1164. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dacă din partea grupurilor doreşte cineva să intervină? Nu. Proiectul de lege rămâne pentru votul final.