8 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.7 şi art.10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare (PL-x 319/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 12, Proiectul de Lege pentru modificarea art. 7 şi art. 10 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare; PL-x 319/2019. Sunt 4 amendamente admise. Iniţiator, domnul Roman. Doriţi să interveniţi? Nu. Din partea comisiilor sesizate în fond? Domnul deputat Călin, prezentarea raportului comun. Vă rog.

Ion Călin Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate cu PL-x 319/2019, cu dezbaterea în fond a Proiectului de Lege pentru modificarea art. 7 şi art. 10 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare. Senatul a adoptat proiectul de lege, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia României. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 102/2014, intervenţiile legislative vizând ca prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, lucrările de extindere în cimitirele în funcţiune să fie exceptate de la obţinerea autorizaţiei de construire. Totodată, se propune ca extinderea cimitirelor în funcţiune să se facă fără aplicarea regulilor stabilite pentru înfiinţarea cimitirelor. În urma examinării iniţiativei şi a opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii sesizate în fond, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a Proiectului de Lege pentru modificarea art. 7 şi art. 10 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu amendamente admise prezentate în anexă. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale. Domnul Roman? Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, doamnă preşedinte. E un proiect de lege pe acelaşi principiu, de simplificare a procedurilor în caz de împrejmuiri şi alte lucrări adiacente pentru astfel de locuri în care avem situaţii reglementate prin Planul Urbanistic Zonal, prin Planul Urbanistic General. Şi, practic, proiectul de lege, vă repet, merge pe aceeaşi chestiune, de a muta decizia la nivel local şi de a simplifica procedurile pentru cimitire. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dezbateri pe articole. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 2. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La 3. Obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La 4. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul merge la votul final.