7 octombrie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea alin.(1) al art.30 din Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice (Pl-x 293/2019). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 4. Propunerea legislativă privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice; Pl-x 293/2019. Este un raport fără amendamente. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să intervină? Nu. Din partea comisiilor, prezentarea raportului comun? Doamna preşedinte Iurişniţi, vă rog. Comisia pentru egalitatea de şanse.

Cristina-Ionela Iurişniţi Da. Mulţumesc, doamnă preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu adresa Pl-x 293 din 24 iunie 2019, cu Propunerea legislativă privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, înregistrată cu nr. 4c-13/555/2019, respectiv nr. 4c-20/237/25 iunie 2019. Senatul României, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 19 iunie 2019. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei, cu referire la prevederile art. 73 alin (1) din Constituţia României, republicată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform Avizului nr. 210 din 6 mai 2019. Guvernul lasă la latitudinea Parlamentului să decidă asupra iniţiativei legislative, potrivit punctului de vedere cu nr. 621 din 7 mai 2019. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil propunerea legislativă în şedinţa din data de 3 septembrie 2019. Comisia pentru sănătate şi familie a avizat negativ propunerea legislativă în şedinţa din data de 11 septembrie 2019. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea art. 30 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice. Intervenţiile legislative propuse urmăresc supunerea apelului hotărârii prin care se soluţionează cererea de emitere a ordinului de protecţie, pentru a asigura ambelor părţi drepturi egale în cazul proceselor ce au ca obiect emiterea ordinului de protecţie. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cele două comisii au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţe separate. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 24 septembrie 2019. Membrii Comisiei juridice au fost prezenţi la şedinţă conform listei de prezenţă. Membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au examinat propunerea legislativă în data de 17 septembrie 2019. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 12 deputaţi, din totalul de 13 membri ai comisiei. La dezbaterea propunerii legislative au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi şi domnul deputat Petre-Florin Manole, în calitate de iniţiator. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art. 16 alin. (7) şi art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, în forma prezentată de către iniţiatori. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Vă rog, domnul Manole.

Petre-Florin Manole Bună ziua! Stimaţi colegi, Vă mulţumesc, în primul rând, celor din comisiile care au dat un raport favorabil acestei iniţiative. Este vorba despre o temă extrem de importantă, tema violenţei domestice, care afectează multe dintre cetăţenele României. Motiv pentru care cred că este nevoie ca aceasta să fie o temă de consens în Parlament şi în instituţiile publice. Există, evident, teme pe care trebuie şi putem să le dezbatem, ca parlamentari. Există teme la care putem şi trebuie să avem opinii diferite. Dar există în mod cert şi teme precum acestea, care se referă la drepturile femeilor, în cazul de faţă, şi care ar trebui să fie teme care să unească partidele politice, pentru îmbunătăţirea legislaţiei şi politicilor publice în domeniu. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul merge la votul final.