24 septembrie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale (Pl-x 279/2019). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 5, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale; Pl-x 279/2019. Sunt 4 amendamente admise. Comisia pentru apărare, prezentarea raportului. Vă rog.

Bogdan-Ionel Rodeanu În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. Consiliul Legislativ a avizat favorabil această propunere legislativă, care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 39 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, propunându-se următoarele: stabilirea ca în funcţia de şef al Statului Major al Apărării să poată fi numit unul din locţiitorii acestuia - în prezent este prevăzut să poată fi înlocuit doar de locţiitor -, stabilirea unui termen de cel puţin şase luni înainte de expirarea mandatului, în care ministrul apărării naţionale să transmită propunerea de numire a noului şef al Statului Major al Apărării. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost prezenţi la şedinţă, conform listei de prezenţă. În urma dezbaterilor, în şedinţa din 24 septembrie 2019, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea acestei Legi privind organizarea şi funcţionarea MApN, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Victor Paul Dobre.

Victor Paul Dobre Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Acest proiect de lege cred că rezolvă o problemă, respectiv corelează mandatul preşedintelui, care este comandantul suprem, cu mandatul şefului Marelui Stat Major care este comandatul operativ al armatei. De asemenea, în baza experienţei armatelor partenere, cele mai importante din Tratatul Nord-Atlantic, există o perioadă de suprapunere, respectiv o perioadă de transfer ceva mai lungă între şeful Marelui Stat Major care pleacă şi cel care este numit, pentru a asigura stabilitatea şi buna funcţionare a armatei. De aceea, vă propunem să votaţi acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 2 dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 3 dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Şi la nr. crt. 4 dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Propunerea merge la votul final. Cât mai avem la dispoziţie?