11 septembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere (PL-x 15/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere; PL-x 15. Comisia pentru industrii? Comisia pentru industrii. Îl rog pe domnul... Vă rog.

Mihăiţă Vîrză Vîrză.

Florin Iordache Da, da, da, vă rog. Da, domnul Vîrză, da, prezentaţi raportul dumneavoastră, vă rog.

Mihăiţă Vîrză Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere, transmis cu adresa PL-x 15 din februarie 2018, înregistrat la comisie în data de 13 februarie 2018. Consiliul Legislativ, cu Avizul nr. 1013, avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu observaţii şi propuneri preluate de iniţiator. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 7 februarie 2018. Comisia pentru afaceri europene, cu avizul din februarie 2018, a avizat favorabil proiectul de lege. Ordonanţa de urgenţă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea literelor b) şi c) ale alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere, în sensul precizării operatorilor economici cărora le pot fi delegate obligaţiile de stocare. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 5 februarie 2019 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere a fost abrogată prin Legea nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 20. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. În conformitate cu art. 75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Bumb.

Sorin-Ioan Bumb Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, PNL va vota Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau produse petroliere, cu amendamentele admise în anexă. Legea nr. 360/2013 transpune în legislaţia naţională Directiva 2009/119 a Comisiei Europene privind nivelul ridicat de siguranţă a aprovizionării cu produse petroliere în Comunitate. Prin scrisoarea nr. 13.449 din 20.11.2015, privind transpunerea incorectă a Directivei 2009/119 a Comisiei Europene, ne-au fost transmise trei aspecte care au fost incorect prevăzute în lege, şi anume: interdicţia de a utiliza stocurile de petrol ca garanţie reală, limită pentru drepturi de delegare şi lipsa unei proceduri şi a planurilor de urgenţă. Am făcut parte din Comisia pentru industrii care a discutat aceste probleme, împreună cu domnul deputat Mohaci, ca raportori, şi am încercat să mediem între Ministerul Energiei şi operatorii care constituie aceste stocuri de ţiţei şi produse petroliere. De aceea, sunt multe amendamente. Absolut toate au fost asumate de comisie şi s-a votat în unanimitate respingerea ordonanţei de urgenţă şi menţinerea amendamentelor prin care au fost eliminate toate cerinţele scrisorii nr. 13.449 din 20.11.2015, astfel încât să nu mai fie nicio problemă cu transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2009/119 a Comisiei Europene. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Avem... intervenţii? Nu. Avem 4 amendamente admise. La titlul legii. Intervenţii? La articolul unic. Intervenţii? La titlul ordonanţei. Intervenţii? Şi 4 marginal? Rămâne la votul final. Are caracter ordinar. Următorul.