10 septembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 646/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 9, Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, precum şi pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte; PL-x 646/2018; are caracter ordinar şi sunt 3 amendamente admise. Din partea Guvernului României? Vă rog, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Da, îmi cer scuze, domnul preşedinte Lazăr. Am luat-o pe repede înainte. Prezentarea raportului. Vă rog.

Sorin Lazăr Da. Reprezentantul Guvernului a explicat obiectul de reglementare. Noi suntem... în raport cu acest proiect de lege suntem Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 24 octombrie 2018. Avem avize favorabile ale Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi al Consiliului Legislativ. Repet, proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru participarea Arhivelor Naţionale ale României din subordinea Ministerului Afacerilor Interne la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, precum şi pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, cu un amendament admis, de tehnică legislativă, prezentat în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Dezbateri generale. Intervenţii? Nu sunt. Mergem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă la nr. crt. 1 sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Nr. crt. 2. Obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Nr. crt. 3. Obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul rămâne pentru şedinţa de vot final.