10 septembrie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 605/2018). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 8, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 605/2018, are un caracter ordinar şi avem 6 amendamente admise. Din partea comisiei sesizate în fond? Domnul preşedinte Sorin Lazăr, prezentarea raportului. Vă rog.

Sorin Lazăr Mulţumesc. În raport cu acest proiect de lege, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul l-a respins în şedinţa din 17 octombrie. Am avut aviz favorabil de la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, avize favorabile de la Consiliul Economic şi Social şi Consiliul Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare excluderea din sfera operaţiunilor care sunt considerate livrări de bunuri a operaţiunilor de transferare a bunurilor de către o persoană impozabilă către o instituţie publică, în scopul stingerii unei obligaţii fiscale restante. De asemenea, se propune eliminarea din sfera operaţiunilor asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată a unei operaţiuni şi se reglementează stabilirea prin norme metodologice a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal. În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamentele admise, prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale sunt intervenţii? Domnul Bogdan Huţucă? Vă rog.

Bogdan-Iulian Huţucă Bună ziua! Doamnă preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Suntem în faţa unui proiect de lege care aduce aspecte cu impact pozitiv asupra mediului de afaceri din România. O primă prevedere se referă la implementarea unei decizii a Curţii Europene de Justiţie privind interpretarea Directivei privind taxa pe valoarea adăugată. Respectiv, toate transferurile de bunuri imobile pentru stingerea unor datorii restante către instituţii ale statului român nu mai fac parte din sfera operaţiunilor impozabile privind TVA. Dar cea mai importantă prevedere în acest proiect de lege priveşte transparentizarea actului de administrare fiscală a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. După cum bine ştiţi, pentru toate companiile din România, înregistrarea ca plătitor de TVA sau anularea înregistrării ca plătitor de TVA are un impact asupra business-ului, un impact asupra contractelor în curs, un impact asupra poziţionării pe piaţă. Astăzi această înregistrare ca plătitor sau anularea înregistrării ca plătitor de TVA se face pe baza unor criterii ale căror evaluări sunt stabilite prin ordine de preşedinte, la nivel confidenţial. Ele nu sunt publicate în Monitorul Oficial. Mai clar: un agent economic, o companie nu-şi poate ajusta comportamentul astfel încât să evite neînregistrarea ca plătitor sau anularea înregistrării ca plătitor, din cauză că aceste abordări legislative nu sunt transparente. Acest proiect de lege permite ridicarea acestor criterii şi a modului de evaluare a acestora la nivel de norme metodologice publicate în Monitorul Oficial. Aceste aspecte au fost promovate de Partidul Naţional Liberal şi susţinute de acesta. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la nr. crt. 1 sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 2. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Nr. crt. 3. Obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Nr. crt. 4. Obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Nr. crt. 5. Obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Nr. crt. 6. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul merge la votul final.