24 iunie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România (Pl-x 582/2015). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 12. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România; Pl-x 582/2015. Este lege ordinară. Avem 6 amendamente admise. Dacă din partea iniţiatorului... Iniţiatorii nu doresc să intervină. Comisia? Da, domnul preşedinte? Nu. Prezentarea raportului suplimentar, doamna Beatrice Tudor.

Beatrice Tudor Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport suplimentar asupra Propunerii legislative privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România. În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată spre dezbatere în fond şi întocmirea unui raport suplimentar asupra Propunerii legislative privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România. Propunerea legislativă a fost transmisă spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Până la întocmirea raportului s-au primit avize favorabile din partea celor două comisii. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, să transmită plenului Camerei Deputaţilor un raport suplimentar de adoptare a Propunerii legislative privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România, cu amendamente admise, prezente în anexă, parte integrantă din prezentul raport suplimentar. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. În cadrul dezbaterilor generale dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Mergem la dezbaterea pe articole. Dacă la nr. crt. 1 sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 2, obiecţii? Nu. Adoptat. Nr. crt. 3, obiecţii? Nu. Adoptat. Nr. crt. 4, obiecţii? Nu. Adoptat. Nr. crt. 5, obiecţii? Nu. Adoptat. Şi nr. crt. 6, dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. Propunerea merge la votul final.