24 iunie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului (Pl-x 164/2019). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului; Pl-x 164/2019. Avem 3 amendamente admise şi are caracter ordinar. Dacă din partea iniţiatorului doreşte cineva să intervină? Nu. Din partea Comisiei pentru sănătate? Vă rog, prezentarea raportului.

Costel Lupaşcu Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului. În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, trimisă cu adresa Pl-x 164/2019 din 25 martie 2019. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil, cu observaţii, al Consiliului Legislativ; punctul de vedere favorabil al Guvernului; avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, prin introducerea la art. 1 a lit. f) care defineşte noţiunea de reprezentant legal al pacientului. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu amendamentele prevăzute în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu sunt intervenţii. Trecem la dezbaterea pe articole. La nr. crt. 1 dacă sunt obiecţii? Respectiv, titlul. Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 2, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Nr. crt. 3, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Propunerea merge la votul final.