12 iunie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ (Pl-x 231/2019). ( rămasă pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 80. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; Pl-x 231/2019. Dintre iniţiatori dacă este cineva? Domnule Halici, de la Comisia juridică, raportul, vă rog. Sau cineva de la Comisia juridică? Am eu raportul. Dumneavoastră doar... Vă rog frumos, domnule deputat.

Vasile Varga Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 554/2004. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Intervenţiile legislative vizează crearea unui cadru legislativ în care să primeze coerenţa şi principiul respectării drepturilor celor care interacţionează cu reprezentanţii administraţiei publice, precum şi punerea în acord a acestei legi cu principiile şi normele statuate la nivel european, respectiv, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care reglementează la art. 41 "dreptul la buna administrare", Recomandarea Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei din 20 iunie 2007 cu privire la buna administrare şi Rezoluţia Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei nr. 77/3 cu privire la protecţia individului în relaţia cu toate autorităţile administrative. În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc, domnule preşedinte. Dacă sunt intervenţii? Nu. Vă reamintesc că prin raportul comisiei sesizate în fond se propune respingerea propunerii legislative. Propunerea legislativă rămâne pentru şedinţa de vot final. Ultimul Pl-x.