12 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (PL-x 734/2018). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 22. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor; PL-x 734/2018. Potrivit prevederilor art. 115 din Regulamentul Camerei, proiectul de lege urmează a fi adoptat în procedură de urgenţă. Iniţiatorul - Guvernul României. Vă rog.

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog frumos să vă prezentaţi.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. La dezbateri? Domnul deputat Bontea Vlad? A, raport, vă rog. Sau... domnul Dunava. Deci e a doua oară când se întâmplă, astăzi. Încercaţi să... la rapoarte comune... să vă puneţi de acord.

Vlad Bontea Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 867/4.09.2018, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, acest proiect de lege. Consiliul Economic şi Social, conform avizului cu nr. 4578 din 5.09.2018, a avizat favorabil acest proiect de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004, în sensul transpunerii parţiale a Directivei 2017/853 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 91/477 a Consiliului privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme, precum şi a îmbunătăţirii cadrului legal în materie. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două comisii sesizate în fond au examinat proiectul de lege în şedinţă comună. În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbateri a participat ca invitat domnul subsecretar de stat Mihai Bobescu. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi ai Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat proiectul de lege în şedinţa din 16 aprilie 2019. În urma dezbaterii, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor - PL-x 734/2019, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun. Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Propuneţi şi... fiind procedură de urgenţă, şi timpul de dezbatere.

Vlad Bontea Timp de dezbatere - 5 minute.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Vot, vă rog pentru timpul de dezbatere - 5 minute. 123 de voturi pentru şi o abţinere. Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu... intrăm... La articole. Obiecţii, comentarii? Nu. Preambul. Obiecţii, comentarii? Nu. Avem 81 de amendamente admise şi o anexă. De la 1 la 10? De la 10 la 20? De la 20 la 30? De la 30 la 40? De la 40 la 50? De la 50 la 60? De la 60 la 70? De la 70 la 81? Nu. Şi mai avem o anexă. Presupun că trebuie să dăm şi vot. Anexa nr. 1. Vot, vă rog. 121 de voturi pentru, o abţinere. Proiectul de lege rămâne la votul final. Şi ultimul proiect, poziţia nr. 17.