12 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) şi (4) ale art.40 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PL-x 744/2018). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 21. Proiectul de Lege pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale; PL-x 744/2018. Are cuvântul reprezentantul Guvernului - iniţiatorul.

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog... Vă rog frumos să vă şi prezentaţi.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc, domnule ministru-secretar de stat. Domnul Toma Ilie, PSD. Vă rog, aveţi cuvântul. Raportul, nu?

Ilie Toma Da. Mulţumesc. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Raport comun al Comisiei pentru industrii şi servicii şi al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, care au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011. Consiliul Legislativ avizează proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. Consiliul Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 10 decembrie 2018. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea unor alineate ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999. Proiectul de act normativ vizează abrogarea unor prevederi cu caracter special din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, referitoare la efectuarea transportului rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparate de marcat electronice fiscale şi cititoare de carduri, urmând ca această categorie de operatori economici să se doteze cu aparate de marcat electronice fiscale. Totodată, prin acest proiect de lege se preconizează exceptarea de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale a încasărilor realizate de operatorii economici care efectuează transport rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate, pe bază de bilete emise în conformitate cu reglementările în domeniu ale Uniunii Europene. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii şi ai Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat proiectul de lege în şedinţa comună din 23.04.2019. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise prevăzute în Anexa nr. 1 şi amendamente respinse prevăzute în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc şi eu, domnule deputat. Intervenţii? Nu. Titlu. Obiecţii, comentarii? Nu. Adoptat. Preambul. Obiecţii, comentarii? Nu. Adoptat. Avem 15 amendamente admise şi unul respins. Luăm de la 1 la 5. Obiecţii comentarii? Nu. Adoptate. De la 5 la 10? Nu. Adoptate. De la 10 la 15? Nu. Adoptate. Proiectul de lege rămâne la votul final. Există vreo propunere de prelungire a programului?