3 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant (PL-x 95/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 13. Proiectul de Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant; PL-x 95/2019; procedură de urgenţă. Iniţiatorul? Guvernul. Vă rog, domnule secretar de stat. Şi apoi Comisia pentru mediu, cu raport înlocuitor.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Numai puţin, doamnă Lungu. Întâi raportul Comisiei pentru mediu. Vă rog, domnule Simion, raportul înlocuitor al Comisiei pentru mediu.

Lucian-Eduard Simion Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, transmis cu adresa nr. PL-x nr. 95 din 2019. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal referitor la evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, din perspectiva necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele şi exigenţele europene incidente în materie, în contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii, avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie. În urma examinării proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg. Doamna Lungu, vă rog. Grupul PNL, doamna Lungu Tudoriţa, la dezbateri generale.

Tudoriţa Lungu Proiectul de lege aflat în dezbatere transpune în legislaţia naţională prevederile a două directive europene: Directiva nr. 2.015/996, în baza căreia statele membre ale Uniunii Europene au obligaţia să utilizeze o metodă unică în determinarea zgomotului; de asemenea, se transpun prevederile Directivei nr. 2002/49, în baza căreia se întocmesc planuri de acţiune şi se realizează periodic hărţi ale zgomotului pentru toate tipurile de zgomot - rutier, feroviar, aerian, portuar. Partidul Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Zainea, Grupul USR.

Cornel Zainea USR susţine această lege şi va vota pentru. Trebuie să respectăm normele şi exigenţele europene incidente în materie, în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt... Da, domnule Simion. Înţeleg că sunt nişte observaţii de tehnică legislativă, nişte corelări. Vă rog.

Lucian-Eduard Simion Domnule preşedinte, Rog a se corecta următoarele erori materiale. La pagina 237, în loc de "Inh locuinţă " se va citi "Inh clădire ". În loc de "DUFS i " se va citi "DFS clădire". La pagina 238 din raport, "Inh clădire " se va citi Inh total ". Şi în loc de "DFS clădire ", "DFS total ".

Florin Iordache Vă mulţumesc. Cu aceste corelări de tehnică legislativă, avem 102 amendamente. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu. De la 2 până la 30 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 31 la 70, intervenţii? Nu. De la 71 la 102? Mulţumesc. Rămâne la votul final.