16 aprilie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (PL- x 182/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Şi poziţia 10 3 . 10 3 . Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative; PL-x 182/2019; procedură de urgenţă. Prezentarea raportului comun, domnul Vasile Varga. Vă rog.

Vasile Varga Mulţumesc. Cele trei comisii - Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului - au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil la propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi a altor acte normative. Intervenţiile legislative vizează crearea cadrului normativ care să asigure eficientizarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi Carte Funciară, implementarea în termenul prevăzut de lege a Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, precum şi consolidarea capacităţii de management pe proiect a Agenţiei Naţionale. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu amendamentele admise, prevăzute în Anexa nr. 1, şi amendamentele respinse, prevăzute în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Nu. Avem 47 de amendamente admise şi 9 respinse. Dacă de la nr. crt. 1 la 10 sunt obiecţii? Nu. Adoptate. De la nr. crt. 11 la 20, obiecţii? Nu. Adoptate. De la nr. crt. 21 la 30, obiecţii? Nu. Adoptate. De la nr. crt. 31 la 47, obiecţii? Nu. Adoptate. Proiectul merge la votul final. Am încheiat dezbaterile. Ne revedem la ora 13,30 la votul final. Mulţumesc.