16 aprilie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 672/2018). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 11 4 . Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Pl-x 672/2018. Raport fără amendamente. Caracter ordinar. Prezentarea raportului. Iniţiatorul, vă rog. În calitate de iniţiator, domnul Simion Lucian.

Lucian-Eduard Simion Mulţumesc, doamnă preşedinte. În conformitate cu legea în vigoare, acum noţiunea de "nave" cuprinde şi ambarcaţiunile de agrement, în care sunt incluse efectiv bărcile pescăreşti, vestitele lotci. De asemenea, actul normativ prevede că orice navă care se află în apele naţionale navigabile ale României trebuie să arboreze pavilionul statului în care este înmatriculat. În acest sens, în actuala reglementare, dreptul de a arbora pavilionul român se acordă navelor deţinute în proprietate de persoanele juridice sau fizice române. Prin limitarea sferei persoanelor ce pot deţine nave doar la categoria celor anterior menţionate, persoane fizice şi juridice, se îngrădeşte, astfel, accesul la desfăşurarea activităţilor economice în economia naţională, în mod independent persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau întreprinderilor familiale. Chiar dacă legiuitorul lipseşte de personalitate juridică aceste categorii de persoane, nu putem considera că dreptul la activitatea economică este rezervat numai persoanelor juridice şi fizice. Mai mult decât atât, este de notorietate faptul că regiuni ale ţării, cum ar fi, de pildă, regiunea Deltei Dunării, sunt dependente de existenţa navelor din punct de vedere al dezvoltării economice, indiferent de tipul acestora. În acest sens, imposibilitatea legală a operatorilor economici înregistraţi ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale de a deţine nave (bărci) pe care să le exploateze pune în pericol, cu riscul de a fi închise, principale activităţi aducătoare de venituri, precum turismul şi pescuitul, dar chiar şi aprovizionarea localnicilor din comunităţile mici, la care accesul prin intermediul infrastructurii rutiere este anevoios sau chiar imposibil. Cei aproximativ 1.300 de pescari care sunt autorizaţi în Delta Dunării îşi desfăşoară activitatea de pescuit în condiţiile de organizare persoană fizică autorizată - PFA - sau întreprindere familială, sau întreprindere individuală. Or, imposibilitatea de a înmatricula aceste bărci, bărcile de pescuit, pe aceste forme de organizare, cauzează un prejudiciu, prin imposibilitatea deductibilităţii cheltuielilor, dar şi a formelor dificile contractuale de utilizare legală a ambarcaţiunilor. Prin introducerea posibilităţii deţinerii navelor de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale se creează, astfel, premisele unui climat favorabil al dezvoltării zonale, deoarece redăm şi dreptul acestora privind deductibilitatea cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii. Ţinând cont de argumentele expuse mai sus, considerăm necesară adoptarea modificării prin care se permite accesul la desfăşurarea şi dezvoltarea economiei tuturor operatorilor, indiferent de importanţa şi amplitudinea activităţilor întreprinse. Vă rog, stimaţi colegi, să votaţi acest proiect de lege. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Prezentarea raportului comun. Domnul preşedinte Bode. Vă rog.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc. Raport comun asupra Propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu această propunere legislativă. Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. Guvernul nu susţine propunerea legislativă. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 31 octombrie 2018. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în şedinţa din 27 noiembrie 2018, a avizat negativ propunerea legislativă. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 45 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997, în sensul extinderii dreptului de a arbora pavilion român şi de către navele deţinute de persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale. În conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii, respectiv membrii Comisiei pentru transporturi, au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Comisia pentru transporturi a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 21 martie 2019. Comisia pentru industrii a examinat propunerea legislativă în şedinţa din data de 2 aprilie 2019. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative în forma iniţiatorului.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt vorbitori. Nefiind amendamente, propunerea legislativă merge la votul final.