16 aprilie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar (PL-x 61/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 11 2 . Proiectul de Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar; PL-x 61/2019; caracter organic. Două amendamente admise. Dacă din partea comisiei... Domnul preşedinte Roman susţine raportul.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr.7/2006. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 18 februarie 2019. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Comisia pentru drepturile omului, Comisia juridică şi Comisia pentru muncă au avizat favorabil, cu un amendament admis. Guvernul a lăsat la latitudinea Parlamentului să decidă asupra oportunităţii adoptării iniţiativei legislative. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006, în sensul că: "nu se află în situaţia de incompatibilitate funcţionarul public parlamentar care este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare". În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică a examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 26 martie 2019, fiind prezenţi 21 de membri, din cei 23 de membri. În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006, cu un amendament admis, prezentat în anexa la prezentul raport. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. La dezbateri generale doriţi să interveniţi? Nu. Dezbateri pe articole? Dacă la nr. crt. 1 sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 2, obiecţii? Nu. Adoptat. Proiectul merge la votul final.