16 aprilie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 192/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 8. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 391 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; PL-x 192/2019; caracter ordinar. Prezentarea raportului comun? Vă rog.

Cristina-Elena Dinu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 391 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate prin adresa PL-x 192/2019 cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 391 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social, punctul de vedere favorabil al Ministerului Sănătăţii. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în sensul includerii în art. 391 şi a membrilor de onoare, cetăţeni români, ai Academiei Române şi ai Academiei de Ştiinţe Medicale. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 martie 2019. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei, comisiile au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au adoptat, cu majoritate de voturi, acest raport - două voturi împotrivă şi o abţinere. La dezbatere a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei, domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat, din partea Ministerului Sănătăţii. Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 16 aprilie 2019. Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte din prezentul raport. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la nr. crt. 1? Sunt obiecţii? Nu. Adoptat. Nr. crt. 2. La 2 sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 3. Obiecţii? Nu. Adoptat. Şi nr. crt. 4. Obiecţii? Nu. Adoptat. Proiectul de lege merge la votul final. Cei de la tehnic să pună pe bandă, mi se comunică. Am lămurit. 10 4 avem, da?