10 aprilie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2018 pentru completarea art.159 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 752/2018). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea Poziţia 15, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; PL-x 752/2018; lege ordinară; adoptat de Senat. Comisia pentru sănătate propune adoptarea. Urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă. Dau cuvântul reprezentantului iniţiatorului - Guvernul României.

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Dau cuvântul Comisiei pentru sănătate, pentru a prezenta raportul. Dacă din partea grupurilor parlamentare doreşte cineva să ia cuvântul? S-au înscris domnul Stamatian Vasile-Florin, PNL, şi domnul Ungureanu Emanuel-Dumitru, USR. Da. S-a găsit reprezentantul comisiei care să fie dispus să citească raportul. Vă rog.

Costel Lupaşcu Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. În temeiul dispoziţiilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, trimis cu adresa PL-x 752/2018. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 12 decembrie 2018. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil, cu observaţii, al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2018 care introduce o derogare de la dispoziţiile art. 159 alin. (2) din Legea 95/2006, în sensul acreditării temporare, pe o perioadă de maximum 6 luni, până la finalizarea procedurilor de evaluare în vederea acreditării, a unităţilor sanitare care desfăşoară activităţi de donare, prelevare, conservare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 19 martie. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu majoritate de voturi - 14 voturi pentru, 3 abţineri -, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Vă rog să prezentaţi, totuşi, să faceţi o propunere de timp de dezbatere. Timpul de dezbatere, ca să-l aprobăm.

Costel Lupaşcu Propun timp de dezbatere - două minute.

Eugen Nicolicea Vă rog să votaţi. 115 voturi pentru, 19 voturi împotrivă, o abţinere. Cu majoritate de voturi, timpul de dezbatere a fost aprobat. La dezbateri generale s-au înscris domnul Stamatian Vasile-Florin, PNL, şi domnul Ungureanu Emanuel-Dumitru, USR. Vă rog să luaţi cuvântul.

Vasile-Florin Stamatian Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Dragi colegi, Voi fi foarte scurt. Am vrut să iau cuvântul pentru că ne aflăm în faţa, într-adevăr, a unei ordonanţe de urgenţă care prevede o prelungire a unei acreditări temporare într-un domeniu foarte sensibil şi care nu poate funcţiona în lipsa unei acoperiri legale, în urma unei acreditări. E adevărat că în momentul de faţă există condiţii foarte stricte şi, zic eu, unele pe care poate nu chiar toată lumea le va putea îndeplini. Dar este momentul să intrăm pe făgaşul medicinei naţionale corecte şi reglementate. Iar România mai are de făcut câţiva paşi foarte importanţi în domeniul transplantului şi al băncilor de organe. Grupul PNL, cu siguranţă, va vota pozitiv, pentru aprobarea acestei ordonanţe.

Eugen Nicolicea Dau cuvântul domnului Ungureanu Emanuel-Dumitru, USR.

Emanuel-Dumitru Ungureanu O să spun mai multe lucruri la explicarea votului. Suntem contra acestor prorogări deoarece domnul care ar fi trebuit să se ocupe de acest lucru, pe nume Victor Zota, un individ condamnat penal definitiv - fiţi atenţi - pentru trafic cu ovocite, a fost pus să facă aceste acreditări. N-a fost în stare, şi-a luat concediu. Şi ministrul sănătăţii, Sorina Pintea, l-a premiat. După ce a schimbat şefa agenţiei, l-a reîntors în agenţie. A preferat să amâne aceste proceduri esenţiale pentru a avea în România un transplant curat. Şi l-a readus în funcţie în ziua de 11 martie 2019. Statul paralel există, dar nu este cel prezentat de PSD. (Aplauze. Vociferări.)

Eugen Nicolicea Avem un singur amendament respins, care este contrar unui amendament aprobat de comisie. Se supun votului amendamentele admise de comisie, deci punctul de vedere al comisiei. Şi, dacă acestea nu sunt aprobate, se supun apoi amendamentele respinse. Supun votului textul adoptat de comisie. Vă rog să votaţi. (Vociferări.) Textul aprobat de comisie. 81 de voturi pentru, 43 de voturi împotrivă, o abţinere. Cu majoritate de voturi, a fost adoptat textul comisiei. Întrucât amendamentul respins este contrar textului adoptat de noi, nu se mai supune votului. S-au epuizat amendamentele admise şi respinse. Rămâne pentru votul final. Timpul pe care îl aveam alocat pentru dezbateri s-a epuizat. Dau cuvântul domnului Popescu Nicolae-Daniel, înainte de închiderea şedinţei, pentru a saluta nişte oaspeţi.

Nicolae-Daniel Popescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, Aş dori să salutăm un al doilea grup de profesori şi elevi, de la Colegiul Tehnic Energetic din Bucureşti, care ne vizitează cu ocazia Programului "Săptămâna altfel". Bine aţi venit şi vă mulţumim pentru vizită! (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Declar şedinţa închisă.