10 aprilie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 29/2019). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea Poziţia 12 2 . 12 2 . Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 29/2019. Potrivit prevederilor art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, acest proiect urmează să fie dezbătut în procedură de urgenţă. Are cuvântul reprezentantul iniţiatorului.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Dau cuvântul reprezentantului comisiei sesizate în fond, Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Şi vă rog să indicaţi şi timpul pe care-l consideraţi necesar pentru dezbaterea în procedură de urgenţă.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018, prin care se modifică şi se completează acte normative în domeniul muncii şi asistenţei sociale. Principalele modificări se referă la: - prorogarea termenului de aplicare a Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, până la 1 aprilie 2021, precum şi a măsurilor prevăzute de art. 27 alin. (6) şi art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, până la 31 decembrie 2020; - punerea în acord a prevederilor art. 56 alin. (1) lit. c), teza întâi, din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu dispoziţiile prevăzute în Decizia Curţii Constituţionale nr. 387/2018; - stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prin raportare la criteriile referitoare la nivelul studiilor şi al vechimii în muncă; - oferirea posibilităţii persoanelor care au absolvit învăţământul primar, aflate în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi a altor categorii de persoane, de a avea acces la programe de formare prin ucenicie, de nivel 1, în scopul reducerii deficitului de forţă de muncă calificată identificat la nivel naţional, şi îmbunătăţirii cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor în context personal, civic, social şi/sau legat de ocuparea unui loc de muncă; - stabilirea datei de 31 decembrie a fiecărui an ca termenul până la care se poate realiza actualizarea cuantumului pensiilor militare de stat; - stabilirea, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019, a valorii unui punct-amendă, la 145 de lei, aferent amenzilor contravenţionale reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 6 februarie 2019. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Timp de dezbatere - 5 minute.

Eugen Nicolicea Supun aprobării, votului dumneavoastră, propunerea făcută de preşedintele comisiei, şi anume, timp de dezbatere - 5 minute. Vă rog să votaţi. 112 voturi pentru, 12 voturi împotrivă, o abţinere. Timpul a fost aprobat. Dacă din partea grupurilor parlamentare doreşte cineva să ia cuvântul? S-a înscris domnul Oprea Dumitru, PNL.

Dumitru Oprea Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. M-am înscris fiindcă este o propunere legislativă destul de sensibilă, la care au achiesat toţi membrii comisiei, în măsura în care era o diversitate de puncte de vedere. Preşedintele comisiei le-a şi prezentat. Şi am apreciat în mod deosebit chiar înlesnirea posibilităţii celor care deţin 4 clase şi sunt într-un registru special să aibă acces la calificare de prim nivel. Asta, în condiţiile în care România se confruntă cu probleme vizând existenţa din ce în ce mai rară a resursei celei mai de preţ - omul. La toate amendamentele, preşedintele comisiei i-a îndemnat pe membrii comisiei să-şi exprime acordul şi au devenit... membrii care au venit cu amendamentele respective. Majoritatea celor din Partidul Naţional Liberal au votat pentru. Aşa că, şi cu această ocazie, exprim punctul de vedere al Partidului Naţional Liberal vizavi de votul final dat pentru PL-x 29/2018. Mulţumim.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Domnul Seidler Cristian-Gabriel, USR.

Cristian-Gabriel Seidler Piaţa, doamnelor şi domnilor. Piaţa ar trebui să stabilească nivelurile salariale în domeniul privat, cel puţin. Piaţa şi doar piaţa. Aţi deschis o fereastră pe care ulterior a mai intrat salariul diferenţiat pentru domeniul construcţiilor. Din păcate, aţi deschis o fereastră prin care aţi introdus o aberaţie. Prin Ordonanţa nr. 114 aţi stabilit 3.000 de lei brut, salariul minim în domeniul construcţiilor, pentru oricine în domeniul construcţiilor. Oricine lucrează într-o firmă de construcţii, fie că e şofer, femeie de serviciu, va avea salariul minim diferenţiat, nu-i aşa? Aţi instituit practic o discriminare între persoane care lucrează exact acelaşi lucru, exact acelaşi număr de ore, dar, pentru că lucrează la alte firme, din păcate, vor fi discriminate. Şi asta, prin lege. Aşa se întâmplă când o idee este proastă, iar implementarea ei este şi mai proastă. Salariul minim pe economie ar trebui să aibă...

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi...

Cristian-Gabriel Seidler ... acelaşi nivel pentru toată lumea.

Eugen Nicolicea ... o secundă, vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Puteţi să-mi spuneţi la ce proiect vă referiţi? (Aplauze.) În fine... Deci proiectul se numeşte "... aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative". Acesta, da? N-am înţeles legătura, dar, în fine. S-au încheiat dezbaterile generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlu şi la propunerile de modificare făcute de comisie există obiecţii sau observaţii? Nu există. Nefiind amendamente respinse, proiectul de lege rămâne la votul final.