8 aprilie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăţilor (Pl-x 297/2018). ( rămasă pentru votul final )

Eugen Nicolicea 1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 31/1990 - Legea societăţilor; Pl-x... (Doamna deputat Cristina-Mădălina Prună solicită să ia cuvântul.) Nu mă siliţi să chem chestorul, doamnă, vă rog frumos. (Rumoare.) ... Legea societăţilor; Pl-x 297/2018; lege ordinară, respinsă de Senat. Raport comun. Suntem Cameră decizională. (Discuţii la prezidiu cu doamna deputat Cristina-Mădălina Prună.) Bun. Dacă la Pl-x 297/2018 există propuneri sau comentarii? Comisia? Vă rog. Vă rog să luaţi loc în bancă. (I se adresează doamnei deputat Cristina-Mădălina Prună.) Aveţi cuvântul, doamnă deputat.

Claudia Gilia Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Raport comun înlocuitor asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 31/1990 - Legea societăţilor. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 31/1990 - Legea societăţilor, retransmisă în vederea unei noi examinări în fond. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă. Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. Guvernul, în punctul de vedere transmis, menţionează că nu susţine adoptarea iniţiativei în forma prezentată. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea art. 6 alin. (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării interdicţiei de a fi fondatori ai societăţilor persoanele care au fost condamnate pentru infracţiuni de corupţie. Potrivit expunerii de motive, iniţiatorii precizează că faptele de corupţie au un subiect calificat şi privesc exercitarea unor atribuţii în domeniul public, în timp ce săvârşirea unei altfel de infracţiuni nu influenţează activitatea unei societăţi din domeniul privat. În urma reexaminării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să înainteze plenului Camerei Deputaţilor raportul comun înlocuitor, de adoptare a Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 31/1990 - Legea societăţilor, cu amendamente admise, amendamente pe care le regăsim în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Dacă mai există observaţii sau intervenţii? Nu există. Rămâne la votul final. (Domnul deputat Ovidiu-Ioan Sitterli solicită să ia cuvântul.) Da, imediat. Vă rog frumos... Imediat vă dau cuvântul.