2 aprilie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse (Pl-x 442/2016). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 84. Propunerea legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse; Pl-x 442/2016. Doamnă Violeta Răduţ, dumneavoastră prezentaţi? Da. Sunteţi de serviciu. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru buget. Domnule Lazăr, sunteţi prietenos, am văzut, aţi dat întâietate. Vă rog.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Propunerii legislative privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 4 octombrie 2016. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea unei taxe de solidaritate socială, aplicabilă operatorilor economici, persoane juridice plătitoare de impozit pe profit cu o cifră de afaceri anuală mai mare decât echivalentul în lei al sumei de un milion de euro. Sumele acumulate din plata taxei vor constitui o nouă sursă de venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat şi vor fi utilizate pentru creşterea tuturor pensiilor, a căror valoare se situează sub salariul minim pe economie. În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de respingere. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt.