25 martie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate (PL-x 574/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 13. Proiectul de Lege privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate; PL-x 574/2018. Guvernul, vă rog. Vă rog, domnule secretar de stat. Şi apoi raport comun Comisia pentru administraţie. Da, domnul Călin. Vă rog.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Călin, de la Craiova. Vă rog. Raport comun, Comisia pentru mediu şi Comisia pentru administraţie.

Ion Călin În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate cu dezbaterea şi avizarea pe fond, în procedură obişnuită, cu Proiectul de Lege privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate. Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, creând condiţiile de realizare a obiectivelor prioritare specifice siturilor contaminate stabilite prin art. 2 alin. (1) din Decizia nr. 1.386/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind Programul general al Uniunii de acţiune pentru mediu până în 2020 "O viaţă bună, în limitele planetei noastre". Proiectul de lege prevede măsuri la nivel naţional referitoare la identificarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate în vederea realizării unui inventar naţional al acestora, definirea şi stabilirea obiectivelor privind remedierea siturilor contaminate la un nivel de funcţionalitate şi în conformitate cu utilizările prezente şi viitoare, luându-se în considerare costurile de remediere a acestora. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, cu amendamentele admise prevăzute în Anexa nr. 1 şi amendamentele respinse prevăzute în Anexa nr. 2 care fac pare integrantă din prezentul raport. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Şi, pentru stenogramă, vreau să informez că există o greşeală materială. La art. 2, cuvântul "sitarilor" devine "siturilor". Şi la art. 48 alin. (3) devine alin. (2). Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Doamna Lungu Tudoriţa, Grupul PNL.

Tudoriţa Lungu Stimaţi colegi, Conservarea nealterată a solului şi a apelor subterane reprezintă un deziderat şi o provocare a fiecărei naţiuni. Un sol contaminat are drept repercusiuni deteriorarea gravă a stării de sănătate a oamenilor, dar şi o degradare cu consecinţe nefaste a mediului. Nici ţara noastră nu a fost ferită, din cauza industrializării şi a gestionării defectuoase a activităţilor cu risc de contaminare, de poluarea solului şi a apei subterane. Din acest motiv, remedierea siturilor contaminate reprezintă o prioritate a comunităţilor la nivel administrativ, pentru că astfel se ameliorează condiţiile de mediu, dar reprezintă şi un fundament de creştere economică, prin valorizarea terenurilor remediate. Actul normativ pe care-l dezbatem are în vedere coerenţa legislativă, punerea în acord cu reglementările europene în domeniu, Decizia nr. 1.386 a Uniunii Europene privind un program generat de acţiuni al Uniunii pentru mediu până în 2020, "O viaţă bună, în limitele planetei noastre", având drept scop protejarea, conservarea şi ameliorarea capitalului natural al Uniunii, printr-o adoptare treptată a gestionării siturilor potenţial contaminate şi siturilor contaminate, în acord cu principiile dezvoltării durabile. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Florin Iordache Bun. Mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu sunt. Avem 78 de amendamente admise şi 8 amendamente respinse. Dacă amendamentele respinse... Articolul 6 se doreşte să fie susţinut? Nu. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. De la 1 la 11 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 11 la 30, intervenţii? Nu. De la 31 la 40 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 41 la 78? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar. La poziţia 18 am ajuns.