20 martie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind activitatea consulară (PL-x 739/2018). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea 17. Proiectul de Lege privind activitatea consulară; PL-x 739/2018. Potrivit procedurii, se află în dezbatere în procedură de urgenţă. Conform Regulamentului, trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dau cuvântul iniţiatorului. Pe scurt, vă rog.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Dacă din partea grupurilor parlamentare doreşte cineva să ia cuvântul? Nu doreşte nimeni. Invit biroul comisiei să facă propunerile pentru timpul afectat dezbaterii. Preşedintele sau un membru al... Bun. Propun un minut. Vă rog să supunem votului. 150 de voturi pentru, voturi contra - 10, 3 abţineri, un coleg care nu votează. A fost adoptat timpul de un minut. Pe reprezentantul comisiei totuşi îl invit să citească raportul. V-aş ruga, un rezumat al raportului, ca să ne încadrăm în timp.

Mirela Furtună Mulţumesc. Raport asupra Proiectului de Lege privind activitatea consulară. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică externă a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind activitatea consulară. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 5 decembrie 2018. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. La întocmirea prezentului raport, comisia a mai avut în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 16 deputaţi din totalul de 21 de membri. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege privind activitatea consulară, cu amendamente admise şi respinse, conform anexelor. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. La dezbaterea pe articole. Dacă la titlu există obiecţii? Nu există. Cu privire la articole - e vorba de poziţiile de la 1 la 91, în care nu există amendamente de eliminare şi se merge pe varianta pe care am primit-o. Dacă sunt obiecţii sau comentarii? Nu există. Se consideră adoptate. Anexa nr. 1? Anexa nr. 2? Dacă există obiecţii? Nu există. Se consideră adoptate. Amendamentele care sunt respinse sunt contrare celor adoptate, aşa că se consideră respinse. Pe cale de consecinţă, am epuizat dezbaterea acestui proiect. Am încheiat ceea ce ne-am propus pentru astăzi. În 15 minute ne reunim pentru o şedinţă de vot final. Vă mulţumesc.